Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MICROALBUMIN NIỆU DƯƠNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Hoàng Thu Hà*, Trần Thị Thu Hương**, Uông Thị Thu Hương*, Vương Tuyết Mai***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu nghiên cứu tỉ lệ microalbumin niệu dương tính ở bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường type 2 đồng ý thực hiện xét nghiệm Microalbumin niệu 3 lần trong 3 tháng liên tiếp trong thời gian nghiên cứu. Bệnh nhân được điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, số liệu thu thập từ tháng 6/2015 đến tháng 09/2015.

Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 61 bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ 68,9%, nam chiếm tỷ lệ 31,1%. Tuổi trung bình 65,9 ± 8,37, bệnh nhân lớn nhất là 88 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 43 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân đái đường type 2 có microalbumin niệu là 19,7%. Thời gian mắc bệnh ở nhóm MAU (+) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm MAU (-) với p< 0,05. Mức lọc cầu thận ước tính ở nhóm MAU (+) thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm MAU (-) với p< 0,05. Nồng độ glucose huyết, HbA1c, ure, creatinin ở nhóm MAU (+) cao hơn ở nhóm MAU (-) tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Các thông số lipid ở nhóm MAU (+) thấp hơn ở nhóm MAU (-), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân đái đường type 2 có microalbumin niệu là 19,7%. Thời gian mắc bệnh ở nhóm MAU (+) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm MAU (-) với p< 0,05. Mức lọc cầu thận ước tính ở nhóm MAU (+) thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm MAU (-) với p< 0,05.

Từ khoá: microalbumin niệu, tỷ lệ Albumin/Creatinin, đái tháo đường

ABSTRACT :

Hoang Thu Ha, Tran Thi Thu Huong, Uong Thị Thu Huong, Vuong Tuyet Mai
 * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 3 - 2017: 62 - 66

Objective: We conducted this study with the aim was to find out the prevalence of positive microalbumin urine in the diabetic patients in Saint Paul Hospital, Hanoi, Vietnam.

Methods: The study was conducted on all patients diagnosed with type 2 diabetes who agreed to perform a microalbuminuria test three times in three consecutive months during the study. The patient was treated at the outpatient Department, Saint Paul hospital, the data collected from June 2015 to September 2015.
Results: The study included 61 patients, the female accounting for 68.9%, the male accounting for 31.1%. The mean age was 65.9 ± 8.37; the oldest patient was 88 years old and the youngest was 43 years old. The prevalence of type 2 diabetic patients with microalbuminuria was 19.7%. The duration of diabetic period of patients with (+) MAU was significantly higher than (-) MAU with p <0.05. The estimated glomerular filtration rate in the (+) MAU group was significantly lower than the (-) MAU group (p <0.05). The glucose, HbA1c, urea and creatinine levels in (+) MAU group were higher in (-) MAU group but the difference was not statistically significant. The lipid parameters in the (+) MAU group were lower in the (-) MAU group, the difference was not statistically significant.

Conclusions: Our results suggested that the prevalence of type 2 diabetic patients with microalbuminuria was 19.7%. The duration of diabetic period of patients with (+) MAU was significantly higher than (-) MAU with p <0.05. The estimated glomerular filtration rate in the (+) MAU group was significantly lower than the (-) MAU group (p <0.05).

Keywords: Microalbumin Urine (MAU), Albumin Creatinin Ratio (ACR), Diabetic Nephropathy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF