Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM NẾP VAN DẠ DÀY – THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG TIÊU HÓA TRÊN

Nguyễn Thùy Trang*, Quách Trọng Đức**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đặc điểm của nếp van dạ dày-thực quản (NVDD-TQ) theo phân loại Hill được ghi nhận là có liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (BTNDD-TQ). Tại Việt Nam, tỉ lệ BTNDD-TQ có xu hướng ngày càng phổ biến nhưng hiện vẫn còn rất ít các nghiên cứu về NVDD-TQ.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm NVDD-TQ ở bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa trên, và xác định các yếu tố nguy cơ có NVDD-TQ bất thường.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên các bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện ĐHYD TP. HCM có các triệu chứng tiêu hóa trên và được nội soi tiêu hóa trên. NVDD-TQ được đánh giá theo phân loại Hill: nếp van độ I-II được đánh giá là bình thường, nếp van độ III-IV được đánh giá là bất thường.

Kết quả: Có 331 bệnh nhân trong nghiên cứu với tuổi trung bình là 37,3 ± 23,4. Tỷ lệ NVDD-TQ độ I, độ II, độ III và độ IV lần lượt là 10,9%, 52,9%, 34,4% và 1,8%. Tỉ lệ NVDD-TQ bất thường ở BN có BTNDD-TQ cao hơn rõ rệt so với ở nhóm BN không có BTNDD-TQ (52,6% so với 27,4%, p < 0,001). Hai yếu tố nguy cơ độc lập có bất thường NVDD-TQ là nam giới (Tỉ số chênh = 2,19, khoảng tin cậy 95%: 1,04 – 4,6) và tuổi ≥ 40 (Tỉ số chênh = 0,34, khoảng tin cây 95%: 0,19 – 0,6).

Kết luận: Bất thường NVDD-TQ khá thường gặp ở bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa trên. Hai yếu tố nguy cơ có bất thường NVDD-TQ là nam giới và tuổi < 40.

Từ khóa: nếp van dạ dày-thực quản, bệnh trào ngược dạ dày-thực quản

ABSTRACT :

Nguyen Thuy Trang, Quach Trong Duc
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 3 - 2017: 79 - 83

Background: The characteristics of gastroesophageal flap valve (GEFV) according to Hill’s classification is reported to associate with gastroesophageal reflux disease (GERD). In Vietnam, the prevalence of GERD has been recently increasing. However, there have been limited data regarding the prevalence and the risk factors of abnormal GEFV.

Objectives: To evaluate the characteristics of GEFV in patients with upper gastrointestinal symptoms and to determine the risk factors of abnormal GEFV.

Methods: A cross-sectional study was conducted on out-patients with upper gastrointestinal symptoms at the University Medical Center in Ho Chi Minh City. All patients underwent upper gastrointestinal endoscopy. GEFV was assessed according to the Hill’s classification. The GEFV in grade I and II were considered as normal while GEVF in grade III – IV were considered as abnormal valve.


Results: There were 331 patients in our study. The mean age was 37.3 ± 23.4. The rates of GEFV grade I, II, III and IV were 10.9%, 52.9%, 34.4% and 1.8%, respectively. The abnormal GEFV rate in patients with GERD was significantly higher than that in patients without GERD (52.6% vs. 27.4%, respectively, p < 0.001). Two independent risk factors of abnormal GEFV were male (OR = 2.19, CI 95%: 1.04 – 4.6) and age ≥ 40 (OR = 0.34, CI 95% 0.19 – 0.6).

Conclusions: Abnormal GEFV was common among patients with upper gastrointestinal symptoms. Male and age < 40 were two independent factors which positively associated with abnormal GEFV.

Key words: gastroesophageal flap valve, gastroesophageal reflux disease

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF