Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ TRANSFERRIN TRONG TẦM SOÁT SUY DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI LỚN

Trần Quốc Huy*, Lâm Vĩnh Niên**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tình trạng dinh dưỡng đã được chứng minh ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Cho đến nay đã có một số chỉ số sinh học được dùng để phát hiện sớm suy dinh dưỡng. Tìm hiểu giá trị của các chỉ số sinh học trong tầm soát suy dinh dưỡng sẽ hỗ trợ việc phát hiện và điều trị suy dinh dưỡng ở bệnh nhân.

Mục tiêu: Khảo sát giá trị của nồng độ transferrin trong tầm soát suy dinh dưỡng ở người lớn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhân mới nhập viện nhập viện trong thời gian tháng 10/2016 đến 03/2017 tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Trong 250 bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân bị suy dinh dưỡng theo phương pháp đánh giá tổng thể theo chủ quan – SGA là 44,8% và nồng độ transferrin < 200 mg/dl chiếm 29,6%. Điểm cắt loại trừ suy dinh dưỡng với nồng độ transferrin ≥ 234,9 mg/dl có độ nhạy 65,94%, độ đặc hiệu 69,64%.

Kết luận: nồng độ transferrin ở điểm cắt 234,9 mg/dl có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ tầm soát suy
dinh dưỡng.

Từ khóa: nồng độ transferrin, suy dinh dưỡng, người lớn

ABSTRACT :

Tran Quoc Huy, Lam Vinh Nien
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 3 - 2017: 95 - 100

Introduction: Nutrition status has been proved to affect treatment results. Several biological indices has been suggested for early recognition of malnutrition. Investigating the validity of biological indices will give support to identify and manage malnutrition in patients.

Objectives: To investigate the validity of transferrin in malnutrition screening in adults.

Method: Cross-sectional study on new hospitalized patients from October, 2016 to 3 /2017 in University Medical Center of Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy.

Results: In 250 patients recruited in the study, the malnutrition rate by SGA was 44.8% and 29.6% of the patients had transferrin concentration less than 200 mg/dl. At malnutrition exclusion cut-off point of transferrin at 234.9 mg/dl, the sensitivity was 65.94%, and specificity 69.64%.

Conclusion: Transferrin cut-off point at 234.9 mg/dl can be used to screen malnutrition in patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF