Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI CHỈ SỐ HÓA SINH DỊCH NÃO TỦY Ở BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO DO TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN

Lê Thị Hương Lan*, Trần Lê Vịnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và MRI ở bệnh nhân viêm màng não tăng bạch cầu ái toan (BCAT) và phân tích sự thay đổi sinh hóa dịch não tủy, sinh hóa máu ở bệnh nhân viêm màng não tăng BCAT.

Đối tượng: 50 bệnh nhân được chẩn đoán VMN hoặc viêm não có tăng BCAT (loại trừ bệnh nhân suy giảm miễn dịch mắc phải, có mắc các bệnh nhiễm trùng cấp kèm theo).

Phương pháp: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

Kết quả: Số lượng bạch cầu trong DNT tăng: 1016,3 ± 892 BC/1mm3; 64% dịch não tủy có màu sắc trong; 34 % có màu sắc bất thường ( đục, ánh vàng); 18% có biểu hiện tăng áp lực; thành phần tế bào trong dịch não tủy : ái toan (492,7 ± 80,8); Lympho (389,9 ± 41,7); Theo căn nguyên gây bệnh: A.cantonensis, T.cansis, tế bào bạch cầu ái toan chiếm (44%), lypho chiếm (42%); Nồng độ protein dịch não tủy tăng: 0,86 ± 0,5 g/L; 32% có phản ứng pandy(+); 100% bệnh nhân có tăng BC ái toan, tăng bạch cầu máu ngoại vi; Tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng 19,3± 2,9%; Nồng độ CPR tăng 12,01 ±3,73 mg/L. Biểu hiện lâm sàng hay gặp ở bệnh nhân VMN tăng BCAT trong nhóm nghiên cứu là: sốt nhẹ hoặc vừa, đau đầu (100%), nôn (86%), có hội chứng màng não (90%); các biểu hiện khác có thể gặp: liệt khu trú, rối loạn đại tiểu tiện, co giật. MIR: hình ảnh tổn thương chất trắng, mất myelin (72,7%) hoặc tăng tín hiệu vùng vỏ não, nhân bèo, bao trong.

Kết luận: (1)100% bệnh nhân có tăng bạch cầu ái toan; tăng bạch cầu trong máu ngoại vi; Dịch não tủy có màu sắc bất thường (đục, vàng), nồng độ protein tăng nhẹ; 32% có tỷ lệ có pandy (+); Thành phần, tỷ lệ bạch cầu ái toan, lympho trong dịch não tủy tăng cao. Nồng độ CRP tăng ở mức nhẹ (2) 100% bệnh nhân đến viện có sốt nhẹ và vừa, đau đầu, nôn (86%); hội chứng màng não..; Hình ảnh MRI có tổn thương chất trắng, mất myelin (72,7%), tăng tín hiệu vùng vỏ não, nhân bèo và bao trong.

Từ khóa: viêm não, màng não, tăng bạch cầu ái toan

ABSTRACT :

Objective: To describe the clinical characteristics and MRI in patients with meningitis increased BCAT and analysis of biochemical changes of cerebrospinal fluid, blood biochemistry in patients with meningitis, increased eosinophils.
Subject: 50 patients were diagnosed with meningitis or encephalitis increased BCAT (excluding immunocompromised patients suffering with acute infectious diseases attached).

Method: Describe combined prospective retrospective.

Result: The number of white blood cells in the CSF increased: 1016.3 ± 892 BC / 1mm3; CSF 64% color in; 34% had abnormal color (opaque, yellowish); 18% show signs of increased pressure; cellular components in CSF: eosinophil (492.7 ± 80.8); Lymphocytes (389.9 ± 41.7); According to the cause of the illness: A.cantonensis, T.cansis, eosinophil cells accounted for (44%) and lypho accounting (42%); CSF protein concentration increases: 0.86 ± 0.5 g / L; 32% Pandy reaction (+); 100% of patients had increased eosinophil BC, increased peripheral blood leukocytes; The percentage of eosinophils by 19.3 ± 2.9%; CPR increased concentrations of 12.01 ± 3.73 mg / L. Common clinical manifestations in patients with increased BCAT VMN research team are: mild or moderate fever, headache (100%), vomiting (86%), meningitis syndrome (90%); Other symptoms may experience: localized paralysis, bowel disorders, convulsions. MIR: white matter lesions, demyelination (72.7%) or hyperintense cortex, the dirt, which in.

Conclusion: (1) 100% of patients have increased eosinophils; increase in peripheral blood leukocytes; CSF abnormal color (opaque, yellow), slightly higher concentrations of protein; 32% Pandy rates (+); The composition, percentage of eosinophils, lymphocytes in the cerebrospinal fluid increases. CRP levels rose slightly (2) 100% of the patients to the hospital with mild to moderate fever, headaches, vomiting (86%); meningeal syndrome..; Image MRI white matter lesions, demyelination (72.7%), hyperintense cortex, and how the human dirt.

Keywords: encephalitis, meningitis, increased eosinophils

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF