Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY THEO PHÂN LOẠI SYDNEY CẢI TIẾN VỚI TÌNH TRẠNG NHIỄM HP

Nguyễn Đô*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: VDDMT (Viêm Dạ Dầy Mạn Tính) là một bệnh phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Hệ thống phân loại viêm dạ dày theo Sydney năm 1990 và hệ thống phân loại theo Sydney cải tiến năm 1994 dựa trên sự phát triển của nội soi tiêu hóa cũng như vai trò của HP. (Helicobacter Pylori)trong viêm dạ dày.

Muc tiêu: Khảo sát đặc điểm viêm dạ dày theo phân loại Sydney cải tiến và sự tương quan giữa mức độ viêm dạ dày theo phân loại Sydey cải tiến và tình trạng nhiễm HP.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Kết quả nội soi cho thấy: Mức độ nhẹ 42,14%, vừa 52,86%, nặng 5%. Kết quả test nhanh urease: dương tính 38,57%, trên mô học dương tính là 41,43%. Mức độ viêm trên mô học: Nhẹ 33,57%, vừa 46,43%, nặng 20%. Trên nội soi: Viêm mức độ nhẹ HP. Dương tính là 23,73%, mức độ trung bình 47,3% và mức độ nặng 71,43%. Trên mô học: viêm mức độ nhẹ tỉ lệ dương tính với HP. 17,02%, vừa 40%, nặng 71,43%.

Kết luận: Tỉ lệ dương tính với HP. qua test nhanh urease là 38,57%, qua mô học là 41,43%. Có mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ viêm với tỉ lệ dương tính với HP.

Từ khóa: Test nhanh urease, HP. (Helicobacter Pylori).

ABSTRACT :

Background: Chronic gastritis is a common disease in Vietnam as well as in the world Classification of Sydney in 1990 and innovated in 1994 based on the development of gastro – endoscopy and the role of HP. in gastritis.

Objectives: To survey the features of gastritis according to Sydney innovated classification and the correlation between the grade of Sydney classification and the condition of HP. infection.

Methods: Descriptive, cross section study.

Results: Gastro – endoscopy showed that: Slight gastritis accounted for 42.14%, medium 52.86% and severe 5%. Positive in urease test was 38.57%. In histology showed that: Slight accounted for 33.57%, medium 46.43% and severe 20%. HP. positive in gastro – endoscopy: slight grade accounted for 23.73%, medium 47.3% and severe 71.43%. HP. positive in histology: Slight grade accounted for 17.02%, medium 40% and severe 71.43%.

Conclusion: The HP. positive rate by urease test were 38.57% and by histology were 41.43%. There was the statistical significant correlation between the grade of gastritis according to Sydney innovated classification and the rate of HP. infection.

Key words: Urease test, HP. (Helicobacter Pylori).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF