Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
KẾT QUẢ UNG THƯ HỌC PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Huỳnh Thanh Long*, Vũ Huy Nùng**, Nguyễn Hoàng Bắc***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng được thực hiên đầu tiên trên thế giới năm 1991 bởi Jacob. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả về mặt ung thư học và sống còn sau 3 năm của phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư đại tràng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu các bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến nguyên phát của đại tràng và được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng từ 11/2011- 12/2015 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Kết quả: Tỷ lệ tái phát tại chỗ 8,7%, tỷ lệ di căn xa 9,7%, tỷ lệ sống chungvà sống không bệnh tại thời điểm 36 tháng lần lượt là là 91,3% và 91,6%

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng do ung thư là an toàn về mặt ung thư học, kết quả tốt về mặt sống còn.

Từ khóa: phẫu thuật nội soi cắt đại tràng, tái phát tại chỗ, di căn xa, sống chung, sống không bệnh        

ABSTRACT :

Background: Laparoscopic colectomy was first performed by Jacob in 1991. The aim of this study was to investigate lymph node metastasis characteristics and the effectively of Lymphadenectomy in Laparoscopic colectomy for Colon cancer.

Method: Retrospective study, we reviewed colon cancer patients who underwent laparoscopic colectomy at Nguyen Tri Phuong Hospital from 11/2011 to12/2015.

Results: there were 103 patients, with median- follow up of 29.67 months, the local recurrence rate was 8.7%, the distant metastases was 9.7%. The 3 years overall survival (OS) and disease- free survival (DFS) were 91.38% and 91.6%, respectively.

Conclusions:Laparoscopic TME with sphincter preservation for rectal cancer was effective and safe on oncologic out come, good results on survival.

Keywords: Laparoscopic colectomy, local recurrence, distant metastases, overall survival, disease- free survival.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF