Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
GIÁ TRỊ CỦA ADENOSINE DEAMINASE TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO

Ngô Thế Hoàng*, Lê Hà Hồng Thạnh*, Hoàng Thái Dương*, Hứa Thị Ngọc Quỳnh*, Đỗ Thanh Sơn*, Nguyễn Thị Thúy Kiều*, Vũ Quang Huy**

TÓM TẮT :

Cơ sở: Adenosine deaminase (ADA) có vai trò quan trọng trong cơ chế sinh bệnh của lao và từng được chứng minh hiệu quả cao trong chẩn đoán lao màng phổi.

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của ADA để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch màng phổi dịch tiết.

Phương pháp: Tiến cứu, mô tả 70 bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết tại Khoa Hô hấp bệnh viện Thống Nhất. Định lượng ADA trong dịch màng phổi. Phân tích tính chính xác bằng diện tích dưới đường cong ROC (receiver operating characteristic).

Kết quả: ADA có độ chính xác cao trong chẩn đoán lao màng phổi, đặc biệt ở các bệnh nhân lympho ưu thế, trẻ tuổi. Điểm cắt tối ưu 39 U/L cho phép đạt được độ độ nhạy 93,9%; độ đặc hiệu 95,2%.

Kết luận: Xét nghiệm ADA trong dịch màng phổi là một xét nghiệm khả thi, tin cậy để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch màng phổi dịch tiết.

Từ khóa: tràn dịch màng phổi dịch tiết, Adenosine deaminase.


ABSTRACT :

Background: ADA plays a critical role in the pathogenesis of tuberculosis and has been proven highly effective in diagnosing tuberculosis pleural effusion

Objective: To study the value of ADA in identifying tuberculosis cause of exudative pleural effusion.

Methods: Prospective, descriptive 70 patients with exudative pleura effusion in Respiratory department of Thong Nhat Hospital. ADA was quantified in pleural fluid. Efficacy analysis was practiced using AUC of ROC curve.

Results: ADA had high efficacy in diagnosis of tuberculous pleurisies, especially young and lymphocytic predominant pleural effusion patients. If 39 U/L is taken as cut of limit the sensitivity and specificity of ADA for tuberculosis is 93.9 % and 95.2 %

Conclusion: Measuring ADA in pleural fluid is a feasible and high efficacy test to identify tuberculosis cause of exudative pleural effusion.

Keywords: exudative pleural effusion, Adenosine deaminase.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF