Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHUYNH HƯỚNG SỬ DỤNG OPIOID TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI CÓ DÙNG BUPIVACAIN PHONG BẾ TẠI VẾT MỔ

Ngô Kiều Minh Đạt*, Võ Thành Toàn*, Nguyễn Thị Kim Khuyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá khuynh hướng sử dụng opioid trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp gối có dùng bupivacain phong bế tại vết mổ.

Đối tượng và phương pháp: Đoàn hệ hồi cứu những bệnh nhân đã phẫu thuật thay khớp gối tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Thống Nhất TP.HCM từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/05/2016.

Kết quả: Phương pháp tiêm bupivacain phong bế tại vết mổ giúp làm giảm có ý nghĩa thống kê lượng opioid bệnh nhân sử dụng sau phẫu thuật thay khớp gối.

Kết luận: Phương pháp tiêm bupivacain phong bế tại vết mổ là phương pháp hiệu quả làm giảm lượng opioid bệnh nhân sử dụng sau phẫu thuật thay khớp gối.

Từ khóa: phẫu thuật thay khớp gối, phong bế tại vết mổ, bupivacain

ABSTRACT :

Objective Evaluates the trend of opioid use in patients undergoing total knee arthroplasty applying local infiltration analgesia with bupivacain.

Subjects and methods: A retrospective cohort study was conducted by using medical records of patients undergoing total knee arthroplasty from 01/01/2014 to 05/10/2016 at Trauma and Orthopedic Department in Thong Nhat hospital.

Results: Patients in local infiltration analgesia with bupivacain group had a significantly lower average dose of used opioid after total knee arthroplasty.

Conclusions Local infiltration analgesia with bupivacain provided an effective procedure decreasing opioid consumption in patients undergoing total knee arthroplasty.

Keywords: Knee arthroplasty, local infiltration analgesia, bupivacain.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF