Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI BẰNG PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG LƯỠNG CỰC CHUÔI DÀI TẠI BV THỐNG NHẤT

Ngô Hoàng Viễn*, Ngô Nguyễn Quang Huy*, Võ Thành Toàn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi (GLMCXĐ) ở bệnh nhân (BN) lớn tuổi (≥ 65 tuổi) bằng phẫu thuật thay khớp háng lưỡng cực chuôi dài tại BV Thống Nhất.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 28 BN GLMCXĐ theo phân loại AO gãy mất vững và loãng xương nặng với T-score ≤ -2,5 đã được phẫu thuật thay khớp háng lưỡng cực chuôi dài tại BV Thống Nhất từ tháng 01-2014 đến tháng 01-2016. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong 28 BN, có độ tuổi trung bình 85 tuổi, thời gian theo dõi trung bình 11 tháng, ngắn nhất 4 tháng và dài nhất là 24 tháng. Đánh giá theo thang điểm Harris: có 18 BN rất tốt, 8 BN tốt, 2 BN trung bình, không có trường hợp trật khớp, lỏng chuôi hay gãy quanh chuôi.

Kết luận: Thay khớp háng lưỡng cực chuôi dài trên BN lớn tuổi gãy LMCXĐ cho kết quả khá tốt, giúp BN vận động sớm, phục hồi chức năng tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ khóa: Thay khớp háng Bipolar chuôi dài.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the results of treatment intertrochanteric femur fracture in elderly patient (≥ 65 year old) with long stem Bipolar hip hemiarthroplasty at Thong Nhat hospital.

Material and method:28 elderly patients with unstable intertrochanteric fracture and osteoporosis T-score ≤ -2.5 were treated with long stem bipolar hip hemiarthroplasty at Thong Nhat hospital from 01-2014 to 01-2016.

Result: In 28 patients, average age 85, average follow-up period 11 months, the shortest and longest follow-up time is 4 months and 24 months. The results were evaluated according to Harris Hip Score: excellent in 18 patients, good in 8 patients, average in 2 patient.

Conclusions: long stem bipolar hip hemiarthroplasty in elderly patients with intertrochanteric femur fracture demonstrated good results, early rehabilitation.

Key word: Long stem bipolar hip hemiarthroplasty.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF