Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
VIÊM RUỘT THỪA Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Hồ Hữu Đức*, Nguyễn Thanh Phong*, Trần Văn Quảng*, Phạm Thành Kha**, Nguyễn Thị cẩm Giang**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: cắt ruột thừa là phẫu thuật phổ biến nhất được thực hiện trên thế giới. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá kết quả phẫu thuật cắt ruột thừa ở người cao tuổi.

Phương pháp: chúng tôi thực hiện một phân tích cắt ngang của bệnh nhân trải qua cắt ruột thừa tại bệnh viện Thống Nhất, từ 2014 đến 6/2916. Kết quả được phân tích dựa trên các biến số trước và trong phẫu thuật.

Kết quả: 141 bệnh nhân đáp ứng được tiêu chí chọn bệnh, trong đó nữ chiếm 53,2%. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 75±7,9. Phẫu thuật nôi soi cắt ruột thừa được thực hiện chiếm tỉ lệ 95%. Biến chứng chung của phẫu thuật cắt ruột thừa là 4,3%.

Kết luận: Các dữ liệu cho thấy phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho kết quả an toàn và thuận lợi đối với những bệnh nhân cao tuổi.

Từ khóa: cắt ruột thừa, người cao tuổi, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa.

ABSTRACT :

Background: Appendectomy for acute appendicitis is one of the most common surgical procedures performed in the world. We aimed to assess appendectomy in the elderly in our experience.

Methods: We performed a cross-sectional analysis of patients undergoing appendectomy in Thong Nhat hospital, from 2014 to 6/201. Multivariate logistic regression modeling was used to examine the association of laparoscopy with perioper- ative outcomes.

Results: Patients who met the inclusion criteria totaled 141. Of these, 95% patients have underwent laparoscopic appendectomy. 141 patients met criteria for selecting patients used, 53.2% female. The average age of the research objects is. Laparoscopy appendectomy rate used được thực 95%. Complication of appendectomy surgery is 4.3%.

Conclusion: The data suggest that laparoscopic appendectomy is associated with improved clinical outcomes in the elderly.

Key Words: Appendectomy, Laparoscopic appendicitis, Surgery in elderly.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF