Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG VỚI NGUY CƠ GÃY XƯƠNG

Trần Thị Thu Hà*, Nguyễn Thị Thu Thảo*, Lê Thị Huệ*

TÓM TẮT :

Loãng xương là một bệnh tăng dần theo tuổi, gây hậu quả nặng nề là gãy xương, làm giảm chất lượng cuộc sống , tăng tỷ lệ tử vong gây gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mục tiêu: 1. Tỷ lệ loãng xương trên bệnh nhân lớn tuổi điều trị tại khoa Nội Cơ Xương Khớp. 2. Mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ tuổi, giới, BMI, hút thuốc, uống rượu, giảm canxi máu với tỷ lệ loãng xương và nguy cơ gãy xương trong 10 năm tính theo mô hình FRAX

Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang, bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Cơ Xương Khớp từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2016

Kết quả: Tỷ lệ loãng xương trong nhóm nghiên cứu là 64,3%. Các yếu tố làm tăng tỷ lệ loãng xương là: tuổi cao, nữ giới, giảm can xi máu, BMI thấp. Các yếu tố nguy cơ của loãng xương có liên quan đến nguy cơ cao gãy xương trong 10 năm theo mô hình FRAX là: tuổi cao, nữ giới, BMI thấp, hút thuốc, uống rượu, giảm canxi máu.

Kết luận: tỷ lệ loãng xương cao, các yếu tố nguy cơ của loãng xương có liên quan đến nguy cơ cao gãy xương trong 10 năm theo mô hình FRAX là: tuổi cao, nữ giới, BMI thấp, hút thuốc, uống rượu, giảm canxi máu.

Từ khóa: loãng xương, nguy cơ gãy xương

ABSTRACT :

Osteoporosis is a disease increasing with age, having severe consequence of fracture, reducing the quality of life, resulting in high mortality and great burden to family and society.

Object: (1) The prevalence of osteoporosis in elderly patients treated at the Department of Rheumatology. (2) The relationship between osteoporosis risk factors and FRAX ten-year fracture risk.

Methods: Descriptive, cross-section, patients treated at the Department of Rheumatology from 5/2015 to 6/2016

Results:The prevalence of osteoporosis in elderly in-patients at the Department of Rheumatology is 64.3% The factors increasing the prevalence of osteoporosis are: older age, female gender, low serum calcium level, low BMI. Older age, female gender, smoking, alcohol, low BMI are the osteoporosis risk factors relating to higher ten-year fracture risk

Conclusion: Older age, female gender, smoking, alcohol, low BMI are the osteoporosis risk factors relating to higher ten-year fracture risk.

Key word: osteoporosis, fracture risk

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF