Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA VIÊN XƯƠNG KHỚP SU TONG (THIÊN NIÊN KIỆN, CỐT TOÁI BỔ, BẠCH CHỈ) KẾT HỢP CELECOXIB TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP GÚT

Đỗ Tân Khoa*, Nguyễn Lê Việt Hùng**

TÓM TẮT :

Tình hình và mục đích nghiên cứu: Bệnh gút (gout) hay viêm khớp gút (gouty arthritis) là bệnh khớp thường gặp nhất trong nhóm bệnh khớp gây ra do rối loạn chuyển hóa, trở thành vấn đề thường gặp trên lâm sàng ở các nước phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Công trình này được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng hạ acid uric máu và tính an toàn của viên xương khớp Su Tong kết hợp celecoxib trên bệnh nhân viêm khớp gút đợt cấp.

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, đối chứng, mù đôi. Thực hiện trên 64 bệnh nhân viêm khớp gút đợt cấp có ≥ 6/12 dấu hiệu chẩn đoán theo ACR 1977 (có acid uric ở nam ≥ 420 mmol/L, nữ ≥ 360 mmol/L). Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm, nhóm nghiên cứu sử dụng viên Su Tong liều 8 viên/ngày, nhóm chứng sử dụng giả dược 8 viên/ngày. Cả hai nhóm đều kèm celecoxib liều 400 mg/ngày ở tuần đầu – 200 mg/ngày ở tuần thứ 2 – 100 mg/ngày ở tuần thứ 3 và thứ 4, omeprazole 20 mg/ngày, có cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt, được theo dõi và đánh giá sau 4 tuần.

Kết quả: Sau 4 tuần dùng viên Su Tong + celecoxib, chỉ số acid uric máu giảm 28,6% so với ban đầu (nhóm chứng là 41,9%), khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tác dụng hạ acid uric trên hai nhóm bệnh thể hàn và thể nhiệt theo YHCT tương đương nhau. Thuốc dung nạp tốt, không ảnh hưởng lên gan, thận (qua các chỉ số AST, ALT, Ure, Creatinin).

Kết luận: Viên Su Tong phối hợp celecoxib có tác dụng hạ acid uric máu, có tác dụng tương đương trên cả hai nhóm bệnh thể hàn và thể nhiệt theo YHCT sau thời gian 4 tuần điều trị. Thuốc dung nạp tốt, không làm thay đổi các chỉ số AST, ALT, Ure, Creatinin.

Từ khoá: Viên xương khớp Su Tong, viêm khớp gút, hạ acid uric máu

ABSTRACT :

Background: Gout (gout) or gouty arthritis (gouty arthritis) is the most common disease in the group of arthritis caused by metabolic disorders that becomes a common problem in clinical practice in the developed countries and developing countries, including Vietnam. This work was conducted to evaluate the effect of lowering blood uric acid and the safety of Su Tong osteoarthritis combined celecoxib on gouty arthritis patients with acute attacks.

Method: A clinical trial, randomized, controlled, double blind. Performed on 64 patients with gouty arthritis flares ≥ 6/12 ACR diagnostic signs in 1977 (uric acid in men ≥ 420 mmol/L, women ≥ 360 mmol/L). Patients were divided into 2 groups, the researchers used Su Tong: 8 tablets/day, placebo control group 8 tablets/day. Both groups included celecoxib 400 mg/day in the first week - 200 mg/day at week 2-100 mg/day at week 3 and 4, omeprazole 20 mg/day, with the same diet and activities. Following and assessing after 4 weeks.

Results: After 4 weeks using Su Tong + celecoxib, the index fell 28.6% uric acid from baseline (control group 41.9%), differences with statistical significance. Uric acid-lowering effect may be equivalent to cold pattern and heat pattern in traditional medicine. The Su Tong capsules are well tolerated and have no effect to the liver, kidneys (via the index of AST, ALT, urea, and creatinine).

Conclusion: Coordination of Su Tong and celecoxib has effect on uric acid-lowering, equivalent effect to cold pattern and heat pattern in traditional medicine after 4 weeks of treatment, relatively safe in liver enzymes, renal function.

Keywords: Su Tong capsule, gouty arthritis, blood uric acid

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF