Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA BỆNH TRĨ THEO YHHĐ VÀ PHÂN LOẠI BỆNH DANH THEO YHCT

Nguyễn Thị Thanh Hà*, Nguyễn Chí Thanh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh trĩ là các tĩnh mạch ở trực tràng hay hậu môn trở nên sưng lên và đau đớn. Đôi khi bệnh tự lui, nhưng chúng có thể gây đau kéo dài, ngứa và chảy máu. Có hai loại trĩ: trĩ nội và trĩ ngoại, trĩ ngoại có thể gây ra biến chứng thuyên tắc, có thể bị hai loại trĩ cùng một lúc. Bệnh trĩ ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu bệnh trĩ theo Y học cổ truyền, nhưng nghiên cứu về bệnh trĩ chủ yếu chỉ giới hạn trong điều trị.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ở người bệnh trĩ liên quan đến phân loại bệnh trĩ theo y học cổ truyền, từ đó xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán cho từng bệnh cảnh Y học Cổ truyền của bệnh trĩ.

Phương pháp, phương tiện nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đã được chẩn đoán xác định bệnh trĩ qua nội soi và đồng ý tham gia nghiên cứu, không phân biệt tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu: Giai đoạn 1: Thời gian 2 tháng, nghiên cứu trên 6 tài liệu y văn Y học cổ truyền, ghi nhận tần số lý thuyết của mỗi triệu chứng trong từng bệnh cảnh, lập phiếu phỏng vấn. Giai đoạn 2: Thời gian 4 tháng, nghiên cứu trên bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu trả lời phỏng vấn, ghi nhận tần số của mỗi triệu chứng lâm sàng. Kiểm định sự tương thích giữa tần số lý thuyết và tần số lâm sàng của mỗi triệu chứng bằng phép kiểm χ2, triệuchứng nào thỏa mãn điều kiện: Có tần số xuất hiện ≥ 50% trong tài liệu y văn mô tả và không có sự khác biệt giữa tần số lý thuyết và lâm sàng theo phép kiểm χ2  thì triệu chứng đó là tiêu chuẩn chẩn đoán.

Kết quả: Nghiên cứu trên 6 y văn Y học cổ truyền ghi nhận 14 bệnh cảnh và 63 triệu chứng bệnh trĩ. Qua khảo sát 228 bệnh nhân trĩ ghi nhận 4 loại bệnh cảnh lâm sàng (Đại tràng thấp nhiệt, Tỳ khí hư, Huyết ứ, Khí huyết hư) và 48 triệu chứng.

Kết luận: Xác định sự liên quan giữa triệu chứng lâm sàng của bệnh trĩ (trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp) và 4 bệnh danh Y học cổ truyền là: Đại tràng thấp nhiệt, Tỳ khí hư, Huyết ứ, Khí huyết hư. Xây dựng được tiêu chuẩn chẩn đoán các bệnh cảnh Đại tràng thấp nhiệt 17 triệu chứng, Tỳ khí hư có 7 triệu chứng, Huyết ứ có 5 triệu chứng, Khí huyết hư 4 triệu chứng.

Từ khóa: Bệnh trĩ, Đại tràng thấp nhiệt, Huyết ứ, Khí huyết hư, Tỳ khí hư

ABSTRACT :

Background and Aims: Hemorrhoids are veins in the rectum or anus that have become swollen and painful. Sometimes they go away by themselves, but in other cases they can cause lingering pain, itching, and bleeding. There are two types of hemorrhoids: Internal hemorrhoids and external hemorrhoids, external hemorrhoids can cause hemorrhoids embolism complications, you can have both at the same time. Hemorrhoids affect millions of people around the world. Although there have been many studies of hemorrhoids according to traditional medicine, but studied mainly hemorrhoids treatment is limited and very few clinical studies. So, we studied the clinical characteristics in patients with hemorrhoids related to hemorrhoids classified according to traditional medicine, thereby building diagnostic criteria for each illness Traditional Medicine of hemorrhoids.

Study design and setting: This is a cross-sectional study.

Subjects: Patients ofTraditional Medicine Hospital Ho Chi Minh City were diagnosed hemorrhoids by Endoscopic and agreed to participate in the study, regardless of age, sex, occupation.

Methods: Phase 1: Times 2 months, 6 studies document Traditional medical literature, notes theoretical frequency of each symptom in all illness, established questionnaires; Phase 2: 4 months, the study on patients in Traditional Medicine Hospital Ho Chi Minh City, province by votes interview which results from phase 1, notes the frequency of each clinical symptom, inspection compatibility between the  theoretical frequency and the frequency of  clinical symptom by χ2 test, symptoms agreed conditions: Appeared in the literature with frequency ≥ 50% and  no difference between theory and clinical, such as diagnostic criteria

Results: Phase 1: 6 studies document Traditional medical literature notes 14 illness and 63 symptomatic; Phase 2: A survey of 228 patients with hemorrhoids notes 4 illness and 48 symptomatic in traditional medical hemorrhoids

Conclusion: Determining the relationship between clinical symptoms of hemorrhoids (internal hemorrhoids, external hemorrhoids and mixed hemorrhoids) and 4 traditional medicine illnesses: Large symptomatic intestinal dampness-heat, Spleen qi deficiency, Blood stasis, Dual deficiency qi and blood. Develop standardized diagnosis of illness: Large intestinal dampness-heat includes 17 symptomatic. Spleen qi deficiency 7 symptomatic, Blood stasis 5 symptomatic, Dual deficiency qi and blood 4 symptomatic.

Keyword: Hemorrhoids, Large symptomatic intestinal dampness- heat, Spleen qi deficiency, Blood stasis, Dual deficiency qi and blood.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF