Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO LÁ SEN– HÀ THỦ Ô ĐỎ (FOLIUM NELUMBINIS – RADIXPOLYGONI MULTIFLORI) TRÊN THỰC NGHIỆM

Huỳnh Thị Mỹ Hiền*, Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Thị Sơn*, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Rối loạn lipid máu là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và tăng tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch. Do đó điều trị rối loạn lipid máu trở thành mối quan tâm hàng đầu. Lá Sen (LS) và Hà thủ ô đỏ (HTO) là những dược liệu có sẵn trong nước và đã được kết hợp sử dụng trên lâm sàng điều trị rối loạn lipid máu. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu chứng minh hiệu quả điều trị rối loạn lipid máu của việc kết hợp lá Sen và Hà thủ ô đỏ. Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp các bằng chứng khoa học cho việc ứng dụng kết hợp lá Sen và Hà thủ ô đỏ trong điều trị rối loạn lipid máu.

Mục tiêu: Khảo sát độc tính cấp của cao kết hợp lá Sen - Hà thủ ô đỏ (LS – HTO) tỷ lệ 2-1. Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của cao kết hợp lá Sen – Hà thủ ô đỏ trên thực nghiệm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chuột nhắt trắng, chủng Swiss albino, trọng lượng 20 ± 2 g, mua tại Viện Pasteur TP. HCM. Nghiên cứu thực nghiệm có nhóm chứng trên mô hình rối loạn lipid máu ngoại sinh (bằng uống cholesterol 25 mg/kg).

Kết quả: Dmax của cao lá Sen – Hà thủ ô đỏ là 8,99 g cao/kg chuột. Trên mô hình rối loạn lipid máu ngoại sinh, cao LS-HTO tỷ lệ 2-1 liều LS 0,8 g dược liệu/kg – HTO 0,4 g dược liệu/kg giảm cholesterol toàn phần 40,5%, triglyceride 45,88%, LDL-C 43,16% . Cao LS-HTO liều LS 0,4 g dược liệu/kg – HTO 0,2 g dược liệu/kg làm giảm triglycerid 28,51%.

Kết luận: Dmax cao LS – HTO là 8,99 g cao/kg (tương đương 270,39 g dược liệu khô/người 60 kg).Cao lá Sen – Hà thủ ô đỏ có tác dụng điều trị rối loạn lipid máu trên thực nghiệm.

Từ khóa: Lá sen, Hà thủ ô đỏ, điều trị rối loạn lipid máu.

ABSTRACT :

Background: Dyslipidemia is a major cause of atherosclerosis and increasing mortality due to cardiovascular disease. Prevention and treatment of dyslipidemia has become an essential concern. Folium Nelumbinis (lotus leaf) and Radix Polygoni Multiflori havebeen available domestic herb. They have been combined in dyslipidemia treatment. However, no study has demonstrated dyslipidemia prevention effect of Folium Nelumbinis and Polygonum Multiflorum combination. This research is conducted to provide scientific evidences for this combination in treatment dyslipidemia.

Aims of study: Survey the acute toxicity of aqueous extract combined from Folium nelumbinis – Radix Polygoni multiflori (2-1 ratio). Evaluate dyslipidemia treatment effectiveness of Folium Nelumbinis – Radix Polygoni Multiflori extract in hyperlipidemic mice.

Methods: Male and female Swiss albino mice, weighing 20 ± 2 g, were purchased at the Pasteur Institute in HCM City. Experimental study was conducted with control group on exogenous dyslipidemia model by oral administration of cholesterol at a dose of 25 mg/kg for 8 weeks.

Results: Dmax of Folium Nelumbinis - Radix Polygoni Multiflori extract is 11.818 g/kg. On the model of exogenous dyslipidemia, Folium Nelumbinis - Radix Polygoni Multiflori combination (Folium Nelumbinis 0.8 g/kg - Radix Polygoni Multiflori 0.4 g/kg) reduced 40.5% total cholesterol, 45.88% triglyceride, and 43.16% LDL-C. The combination of Folium Nelumbinis 0.4 g/kg - Radix Polygoni Multiflori 0.2 g/kg decreased 28.51% triglyceride.

Conclusion: Dmax of Folium Nelumbinis - Radix Polygoni Multiflori extract is 11.818 g/kg (equal to 270,39 g herb/60 kg person). Folium Nelumbinis - Radix Polygoni Multiflori extract has hypolipidemic effect on cholesterol-induced exogenous hyperlipidemia in mice.

Key words: Folium Nelumbinis, Radix Polygoni Multiflori, dyslipidemia treatment effectiveness.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF