Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC APORPHINE ALKALOID TỪ CÂY TƠ XANH (CASSYTHA FILIFORMIS L.)

Bùi Thế Vinh*, Đoàn Nam Trung*, Trần Công Luận**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu tơ xanh, chống nhầm lẫn với tơ hồng; nghiên cứu này tiến hành khảo sát đặc điểm vi học và hóa học, đặc biệt là nhóm aporphinoid của tơ xanh.

Đối tượng nghiên cứu: Cây tơ xanh được thu hái tại tỉnh Long An, được định danh bởi phòng Tài nguyên và Dược liệu, Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp. Hồ Chí Minh. Phân lập và xác định cấu trúc bằng kỹ thuật sắc ký và kỹ thuật phổ.

Kết quả: Qua sắc ký cột silicagel pha thuận đã phân lập và xác định được cấu trúc của 2 aporphine alkaloid.

Kết luận: Phân lập và xác định được cấu trúc của 2 aporphine alkaloid là Cassythidine và Thalicminine.

Từ khóa: Tơ xanh, aporphine alkaloid, cassythidine, thalicminine

ABSTRACT :

Objectives: This study was made to develope the marker compound contributing a standardization of this plant.

Materials and methods: Isolation and structural elucidation based on chromathography and spectrum technique.

Results: By using chromathography and spectrum technique, two aporphine alkaloid were isolated and elucidated.

Conclusions: Two novel aporphinoid alkaloid from Cassytha filiformis L. named Cassythidine and Thalicminine were isolated by using the repeated column chromatography on total alkaloid residue. Their structure was elucidated based on the NMR – spectroscopic data.

Key words: Cassytha filiformis L., cassythidine, thalicminine, aporphinoid alkaloid.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF