Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHẢO SÁT TÁC DỤNG TĂNG LỰC VÀ BẢO VỆ GAN CỦA LÁ CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.) TRÊN THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thị Thu Hương*, Nguyễn Hoàng Minh*, Nguyễn Lĩnh Nhân*, Lý Hải Triều*, Nguyễn Thị Ngọc Đan*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Ở Việt Nam, lá Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) được sử dụng như là một thức uống bổ sung đạm và khoáng chất hơn là tạo những sản phẩm theo hướng tăng lực hay hỗ trợ điều trị. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng bảo vệ gan của lá Chùm ngây trên chuột nhắt trắng.

Phương pháp nghiên cứu: Cao chiết cồn 45% từ lá Chùm ngây thu hái tại Tỉnh An Giang được nghiên cứu tác dụng tăng lực trên chuột nhắt trắng bằng nghiệm pháp chuột bơi Brekhman. Tác dụng bảo vệ gan của cao chiết được nghiên cứu trên mô hình gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol liều uống 500 mg/kg với các chỉ tiêu khảo sát là hoạt độ GOT và GPT trong huyết tương và hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA) và glutathion (GSH) trong dịch đồng thể gan.

Kết quả: Cao Chùm ngây ở các liều tương đương với 1,25 g; 2,5 g và 5 g dược liệu/kg trọng lượng chuột làm gia tăng thời gian bơi của chuột sau 7 ngày uống, thể hiện tác dụng tăng lực. Cao Chùm ngây ở các liều uống tương đương 2,5 và 5 g dược liệu/kg trên chuột bị gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol thể hiện tác dụng ức chế sự gia tăng hoạt độ GOT và GPT trong huyết tương chuột, ức chế sự gia tăng hàm lượng MDA và làm tăng hàm lượng GSH trong gan.Tác dụng của cao Chùm ngây tương tự như silymarin và N-acetylcystein.

Kết luận: Cao Chùm ngây các liều tương đương với 1,25 g; 2,5 g và 5 g dược liệu / kg trọng lượng chuột thể hiện tác dụng tăng lực và bảo vệ gan trước tổn thương gây bởi paracetamol.

Từ khóa: Lá chùm ngây, thực nghiệm chuột bơi, mô hình gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol

ABSTRACT :

Aims of study: In Vietnam, Moringa oleiferaleaves have been used as nutritional food but not for any treatment purpose.Therefore, the aim of this study is to evaluate the invigoration and hepatoprotective effects of Moringa oleifera leaves in mice.

Methods: The 45% ethanol extract of Moringa oleifera leaves (MO extract) cultivated in An Giang Province was study the invigoration effect by applying the Brekhman swimming test. The paracetamol-induced hepatotoxicity model was used to evaluate the hepatoprotective effect of MO extract via the parameters of plasma transaminase (GOT, GPT) and hepatic malonyl dialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) in liver homogenates.

Results: MO extract at the dose equivalent to 1.25; 2.5 or 5 g raw materials/kg mouse body weight increased the mouse swimming time after 7-day administration, indicating the invigoration effect. The oral administration of MO extract at the dose equivalent to 2.5 or 5 g raw materials/kg in paracetamol-intoxicated mice inhibited the increase in plasma transaminase and hepatic MDA levels caused by paracetamol. In parallel, MO extract exerted the elevating effect on hepatic GSH level, indicating the protective effect on oxidative stress-induced liver damage. The effects of MO extract were the same as those of silymarin and N-acetylcystein.

Conclusion: The 45% ethanol extract of Moringa oleifera leaves at the dose equivalent to 1.25; 2.5 or 5 g raw materials/kg mouse body weight showedthe invigoration and hepatoprotective effects in mice.

Keywords: Moringa oleifera leaves,mouse swimming test, paracetamol-induced hepatotoxicity

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF