Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ CÓ HOẶC KHÔNG KÈM LOẠN THỊ BẰNG ICL V4C

Trần Hải Yến*, Nguyễn Thị Mộng Dung**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật khúc xạ bằng laser trên giác mạc tuy có những tiến bộ vượt bậc, nhưng bị giới hạn bởi độ khúc xạ và chiều dày giác mạc. Phẫu thuật đặt kính ICL V4c trên mắt còn thủy tinh thể có thể khắc phục được những hạn chế trên. Tính chính xác, ổn định, hiệu quả, an toàn của phẫu thuật ICL đã được khẳng định bởi nhiều tác giả nước ngoài. Nghiên cứu này báo cáo kết quả ban đầu trên bệnh nhân Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát tính hiệu quả, an toàn, chính xác của phẫu thuật đặt ICL V4c. Ghi nhận các biến chứng trong mổ và sớm sau mổ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, tiến cứu, không nhóm chứng, trên 52 mắt cận thị với độ cầu tương đương trung bình là -9,89 ± 3,16 D, có hoặc không kèm loạn thị, không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật khúc xạ bằng laser trên giác mạc. Dữ liệu được thu thập đến 1 tháng sau mổ và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả: Một tháng sau phẫu thuật, chỉ số hiệu quả, chỉ số an toàn là 0,97 và 1,06. Độ cầu tương đương trung bình: -0,014 ± 0,39D; trong đó 94% nằm trong khoảng ± 0,50D; 96% nằm trong khoảng ± 1,00D. Thị lực thập phân không kính sau phẫu thuật là 0,89 ± 0,18. Thị lực chỉnh kính sau mổ: 64% không đổi, 36% tăng, không có trường hợp nào giảm thị lực. Không ghi nhận biến chứng trong phẫu thuật, tỷ lệ tăng áp sau mổ là 4%, tỷ lệ xoay trục 4%.

Kết luận: Phẫu thuật khúc xạ bằng kính ICL V4c là phương pháp phẫu thuật an toàn, hiệu quả, có tính chính xác cao để điều trị cận và loạn cận.

Từ khoá: Phakic IOL, ICL V4c, cận thị, loạn thị

ABSTRACT :

Tran Hai Yen, Nguyen Thi Mong Dung
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017:
30 - 37

Introduction: Although refractive corneal surgery has had significant progress, but it is still limited by high refractive errors and available thickness of the cornea. Phakic ICL V4c implantation surgery can address these limitations. International studies showed the safety, efficacy, predictability, stability of this method. Our study reported preliminary outcomes in Vietnamese patients.

Purpose: This paper is aimed to examine efficacy, safety, predictability of ICL V4c implantation and record intra and early post-operative complications.


Patients and method: Prospective, non-comparative clinical trial. Fifty two myopic eyes (average spherical equivalent of -9.89 ± 3.16 D) with or without astigmatism, unsuitable for refractive corneal surgery were enrolled in the study. Data was collected up to 1 month and analysed by SPSS 16.0.

Results: At 1 month post-op, effficacy and safety index were 0.97 and 1.06 respectively. Mean manifest spherical equivalent was -0,014 D ± 0.39D; among all eyes, 94% within ± 0.50D, and 96% within ± 1.00D. Post-op decimal UCVA was 0.89 ± 0,18. There was 64% of eyes with unchanged BCVA, 36% gained one or more lines, and no loss of BCVA line. No intra-op complications, post-op IOP elevation in 4% of eyes, and ICL rotation rate in 4% of eyes were observed.

Conclusions: Phakic ICL V4c is an effective, safe and predictable method to correct myopia with or without astigmatism.

Key words: Phakic IOL, ICL V4c, myopia, astigmatism.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF