Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
ĐÁNH GIÁ XƠ HÓA GAN BẰNG PHỐI HỢP KỸ THUẬT ARFI VỚI THANG ĐIỂM XƠ HÓA NAFLD TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU

Trần Thị Khánh Tường*, Trương Thị Ái Phương**

TÓM TẮT :

Tổng quan và mục tiêu: Bệnh nhân viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) bị xơ hóa nặng có nguy cơ cao phát triển ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Do đó, các phương pháp không xâm lấn nhằm xác định có hay không có xơ hóa nặng ở những bệnh nhân này rất cần thiết để có thể theo dõi sát và điều trị tốt hơn. Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá hiệu quả chẩn đoán của kỹ thuật ARFI, điểm số xơ hóa NAFLD (NFS) và sự kết hợp của các phương pháp này đối với xơ hoá gan nặng trên những bệnh nhân bị NASH.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 117 bệnh nhân bị NASH. Tất cả các bệnh nhân đều được sinh thiết gan và các phương pháp không xâm lấn để đánh giá xơ hóa gan bao gồm NFS và kỹ thuật ARFI. Giá trị chẩn đoán của kỹ thuật ARFI và NFS được đánh giá bằng đường cong ROC được xây dựng để phát hiện xơ hóa nặng. Giá trị điểm cắt tối ưu được chọn sao cho tổng của độ nhạy và độ đặc hiệu là cao nhất. Giá trị p nhỏ hơn 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê thống kê.

Kết quả: Tổng cộng có 115 bệnh nhân bị NASH được chẩn đoán dựa vào sinh thiết gan. Để xác định xơ hóa nặng, với giá trị lớn hơn 0,676, NFS có độ nhạy 52,7%, độ đặc hiệu 97,5%, PPV 82,0%, NPV 88,7% và AUC của 0,81 (KTC 95%: 0,55-0,89). Để loại trừ xơ hóa nặng, với giá trị nhỏ hơn -1455, NFS có độ nhạy 98,8%, độ đặc hiệu 80,2%, PPV 55,8%, NPV 98,4% và AUC của 0,90 (KTC 95%: 0,72-0,95). Kỹ thuật ARFI có độ nhạy 78,5%, độ đặc hiệu 92,5%, PPV 83,2% và NPV 94,2% với giá trị điểm cắt là 1,45 và AUC 0,92 (KTC 95%: 0,76-0,98) để chẩn đoán xơ hóa nặng. Sự kết hợp của ARFI và NFS với giá trị > 0,676) tăng độ đặc hiệu lên 100% và tăng PPV lên100%. Sự kết hợp của ARFI và NFS với giá trị <-1455 làm tăng độ nhạy lên 100% và tăng NPV lên 100%.

Kết luận: Phối hợp kỹ thuật ARFI và NFS rất có giá trị để xác định và loại trừ xơ hóa nặng tốt hơn so với kỹ thuật ARFI và NFS đơn thuần.

Từ khóa: xơ hóa gan, độ cứng của gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), kỹ thuật ARFI, NAFLD Fibrosis Score (NFS)

ABSTRACT :


Tran Thi Khanh Tuong, Tran Thi Ai Phuong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017:
72 - 80

Background / Objectives: Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) patients with advanced fibrosis are at high risk for developing hepatocellular carcinoma (HCC). Thus, there is a need for non-invasive methods to identify advanced fibrosis in these patients to better monitor and manage. The aim of this study is to evaluate the diagnostic efficacy of ARFI technique, NAFLD fibrosis score (NFS) and their combination for advanced liver fibrosis in patients with NASH.

Patients and Methods: The study was carried out on 117 patients with NASH. All of patients underwent a liver biopsy and invasive methods for assessment of liver fibrosis including NFS and ARFI technique. The diagnostic performance of ARFI and NFS was assessed using ROC curves that were built for the detection of advanced fibrosis. Optimal cut-off values were chosen so that the sum of sensitivity and specificity would be the highest. A p-value less than 0.05 were regarded as significant for each statistic test.

Results: A total of 117 patients had biopsy-proven NASH. For the identification of advanced fibrosis, with the value greater than 0.676, NFS had sensitivity of 52.7%, specificity of 97.5%, PPV of 82.0%, NPV of 88,7%, and AUC of 0.81 (CI 95%: 0.55 – 0.89). For the exclusion of advanced fibrosis, with the value smaller than -1,455, NFS had sensitivity of 98.8%, specificity of 80.2%, PPV of 55.8%, NPV of 98.4%, AUC of 0.90 (CI 95%: 0.72 – 0.95). For advanced fibrosis, ARFI had the sensitivity of 78.5%, specificity of 92.5%, PPV of 83.2% and NPV of 94.2% with the cut-off value of 1.45 and AUC of 0.92 (CI 95%: 0.76-0.98). The combination of ARFI and NFS with a value > 0.676 increased the specificity to 100% and PPV to 100%. The combination of ARFI and NFS with a value < -1,455 increased sensitivity to 100% and NPV to 100%.

Conclusions: The combination of ARFI and NFS was very valuable to determine and exclude advanced fibrosis better than ARFI technique and NFS alone.

Key words: liver fibrosis, liver stiffness, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), nonalcoholic steatohepatitis (NASH), acoustic radiation force impulse imaging (ARFI), NAFLD fibrosis score (NFS)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF