Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DAO PLASMA TRONG PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP.HCM

Nguyễn Thị Bảo Chi*, Trần Phan Chung Thủy**, Võ Quang Phúc***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả cắt amidan bằng dao Plasma tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM trong thời gian nghiên cứu, có so sánh với cắt amidan kinh điển.

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng có nhóm so sánh, từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2016. Đối tượng nghiên cứu là 200 bệnh nhân có chỉ định cắt amidan được chia làm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu được phẫu thuật cắt amidan bằng dao Plasma (PB) và nhóm đối chứng phẫu thuật amidan bằng phương pháp bóc tách kinh điển (CD).

Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu (PB)là 26.25 với nhóm chứng(CD) là 24.2. Thời gian phẫu thuật trung bình (15.12 phút PB với 22.09 phút CD). Lượng máu mất trung bình trong phẫu thuật (5.92ml PB với 26.93ml CD). Điểm đau trung bình vào ngày thứ I, VII, XIV lần lượt là (5.76 - 1.91 - 0.04 PB với 7.11 - 2.96 - 0.1 CD). Không khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ chảy máu muộn sau phẫu thuật giữa 2 nhóm.

Kết luận: Phẫu thuật cắt amidan bằng dao Plasma an toàn, hiệu quả với thời gian cắt nhanh, ít mất máu trong phẫu thuật, ít đau sau phẫu thuật và không tăng tỉ lệ chảy máu hậu phẫu so với phương pháp bóc tách.

Từ khóa: cắt amidan, dao Plasma.

ABSTRACT :

Nguyen Thi Bao Chi, Tran Phan Chung Thuy, Vo Quang Phuc
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017:
81 - 85

Objective: to evaluate the outcomes of Plasma Blade Tonsillectomy in ENT Ho Chi Minh City Hospital, compared with conventional cold dissection tonsillectomy.

Research subjects and methods: A prospective, nonrandomized controlled clinical trial from Aug.2014 to Aug.2016. The study includes 200 patients with standard indication for tonsillectomy, divided into 2 groups: Plasma Blade tonsillectomy (PB) or cold dissection tonsillectomy (CD) group. Intraoperative time and blood loss as well as postoperative pain scores and bleeding incidence were recorded.

Results: The mean age (26.25PB versus 24.2CD). Intraoperative bleeding and operation time were significantly less in the Plasma Blade group (5.92mL PB vs. 26.93mL CD) (15.12mins PB vs. 22.09mins CD). Mean postoperative pain scores on 1st, 7th, 14th POD were respectively (5.76, 1.91, 0.04 PB vs. 7.11, 2.96, 0.1 CD). There was no statistically significant difference in postoperative secondary bleeding incidence in 2 groups.

Conclusion: The Plasma Blade Tonsillectomy is a safe and effective method with major advantages: short surgery time, decreasing intraoperative blood loss, less postoperative pain, and faster recovery time.


Keywords: tonsillectomy, Plasma Blade.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF