Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
MỐI LIÊN QUAN GIỮABỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SỰ HIỆN DIỆN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Huỳnh Thanh Hữu*, Trương Quang Bình**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ bệnh võng mạc đái tháo đường (BVMĐTĐ), mối liên quan giữa BVMĐTĐ với sự hiện diện bệnh động mạch vành (ĐMV) ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) type 2.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

Đối tượng: Tất cả bệnh nhân ĐTĐ type 2 có chỉ định chụp động mạch vành của khoa Tim mạch Bệnh viện Đaị học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015.

Kết quả: Có 94 bệnh nhân ĐTĐ type 2 được chụp ĐMV vì nghi ngờ bệnh ĐMV. Có 40% bệnh nhân ĐTĐ type 2 mắc bệnh ĐMV bị BVMĐTĐ. Bệnh ĐMV liên quan có ý nghĩa thống kê với tuổi và BVMĐTĐ. Kết quả phân tích hồi quy đa biến: các yếu tố có liên quan độc lập với ĐMV là tuổi (OR = 1,124; KTC 95%: 1,035-1,222; p = 0,006) và bệnh võng mạc đái tháo đường (OR = 12,552; KTC 95%: 1,319-119,452; p = 0,028).

Kết luận: Xem xét dùng hình ảnh đáy mắt như một xét nghiệm không xâm lấn để dự báo sự hiện diện bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Từ khóa: Bệnh động mạch vành, bệnh võng mạc đái tháo đường, đái tháo đường type 2.

ABSTRACT :

Objective: This study assessed the relationship between diabetic retinopathy (DR) and the presence of coronary artery diseases (CAD) in patients with type 2 diabetes.

Method: cross-sectional descriptive study. All of the diabetes patients who undergone coronary angiography for suspected CAD at cardiology department of University Medical Center Ho Chi Minh City from 9/2014 to 6/2015.

Results: Ninety-four diabetic patients undergoing coronary angiography for suspected CAD were evaluated. The prevalence of DR was high in diabetic patients who had CAD. CAD was significantly correlated with the age of the patient and the presence of DR. Factors independently related to the presence of CAD were the presence of DR (OR = 12.552; CI 95%: 1.319-119.452; p = 0.028) and age of the patient (OR = 1.124; CI 95%: 1.035-1.222; p = 0.006).

Conclusion: Diabetic Retinopathy may be considered as non-invasive assessable measure for the presence of the coronary artery in diabetic patients.

Keywords: Diabetic retinopathy, type 2 diabetes, coronary artery disease

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF