Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
01 Nc 903 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA BỆNH VIỆN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2012- 2016

Hoàng Thy Nhạc Vũ*, Trần Nhật Trường*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích xu hướng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phú Nhuận trong giai đoạn 01/2012 - 12/2016 nhằm tạo căn cứ khoa học để điều chỉnh công tác dự trù mua sắm thuốc cho bệnh viện phù hợp nhất với tình hình thực tế.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu sử dụng kháng sinh từng tháng của Bệnh viện Phú Nhuận trong giai đoạn 01/2012 – 12/2016. Đặc điểm sử dụng kháng sinh được mô tả thông qua tỉ lệ số lượng hoạt chất, tỉ lệ số lượng biệt dược, tỉ lệ cơ số thuốc sử dụng, tỉ lệ chi phí theo đường dùng, theo cấu trúc hóa học và theo từng năm sử dụng. Xu hướng sử dụng kháng sinh được phân tích dựa vào các thông số làm trơn α, β, γ từ mô hình Holt-Winters Exponential Smoothing của phương pháp phân tích dãy số liệu thời gian.

Kết quả: Mẫu nghiên cứu có 252 thuốc kháng sinh liên quan đến 42 hoạt chất, thuộc 9 nhóm kháng sinh bao gồm các nhóm aminoglycosid, beta-lactam, lincosamid, macrolid, nitroimidazol, phenicol, quinolon, sulfamid, tetracyclin. Beta-lactam là nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất, với giá trị vượt trội về tỉ lệ cơ số sử dụng (80,6%), tỉ lệ chi phí (92,1%), tỉ lệ số lượng hoạt chất (45,2%), tỉ lệ số lượng biệt dược (48,8%). Nghiên cứu ghi nhận chi phí cũng như số lượng kháng sinh sử dụng tăng qua từng năm. Khi xét xu hướng sử dụng của các nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất, kết quả cho thấy nhóm beta-lactam có xu hướng tăng sử dụng, nhóm macrolid có xu hướng giảm sử dụng, nhóm nitroimidazol và quinolon đang ổn định về số lượng sử dụng qua từng năm.

Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy hiện tại bệnh viện có những nhóm kháng sinh đang có xu hướng tăng sử dụng hoặc giảm sử dụng. Kết quả này giúp bệnh viện làm căn cứ khoa học để có những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu phòng và trị bệnh cho người dân cũng như hạn chế lãng phí ngân sách bệnh viện.

Từ khóa: kháng sinh, phương pháp phân tích theo dãy số thời gian, xu hướng sử dụng, Bệnh viện Phú Nhuận.

ABSTRACT :

Objective: The purpose of this study was to analyze characteristics and the tendency of antibiotic utilization at Phu-Nhuan Hospital during the period from January 2012 to December 2016. This study aimed to set a basis of regulating the plan of purchase drugs most practical.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted through collecting the data of antibiotic use at Phu-Nhuan Hospital, Ho Chi Minh City over the period of 2012- 2016. The characteristics of antibiotic use were described through the percentage of active ingredients, brand names, quantities, route of administrations, chemical structures and the year which the antibiotics were consumed. The tendency of antibiotic use was demonstrated by 3 smoothing factors (degree α, slope β, season factor γ) from the Holt – Winters Exponential Model of Time Series Analysis method.

Results: The study sample consisted of 252 types of antibiotics, corresponding to 42 active ingredients and 9 classes of antibiotics, including aminoglycoside, beta-lactam, lincosamide, macrolide, nitroimidazole, phenicol, quinolone, sulfamide, and tetracycline. Among them, beta-lactam dominated in terms of the percentage of quantities (80.6%), the cost (92.1%), active ingredients (45.2%) and brand names (48.8%). The study recorded the number of antibiotics used rose each year. Turning to the tendency of using common antibiotics, results showed that there was an increase in the consumption of beta-lactam and it tended to continue to rise. While macrolide was used less and expected to decrease over this period, nitroimidazole and quinolone were predicted to remain unchanged each year.

Conclusion: The study revealed the different tendency of using types of antibiotic. From the results achieved, the hospital will have a scientific basis for a rational budget allocation, in order to ensure the demand of using medicine for prevention and treatment, as well as to restrict the waste of hospital’s budget.

Keywords: antibiotics, Time Series Analysis method, the tendency of drugs consumption, Phu-Nhuan Hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF