Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
03 nc 880 KHẢO SÁT TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM SUY DINH DƯỠNG - NĂNG LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

Lê Đình Thanh*, Phan Xuân Tước**, Hoành Trung Vinh***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ, một số đặc điểm biến đổi liên quan đến biểu hiện suy dinh dưỡng - năng lượng (SDD-NL) ở bệnh nhân (BN) thận nhântạo chu kỳ (TNTCK).

Đối tượng và phương pháp: 111 BN lọc máu bằng TNT CK tại bệnh viện Nguyễn Trãi - Thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát cắt ngang các chỉ số albumin, prealbumin, cholesterol, chỉ số khối cơ thể (BMI), mức độ giảm cân trong 3, 6 tháng và một số chỉ số khác. Chẩn đoán SDD-NL theo tiêu chuẩn của Hội dinh dưỡng thận học Quốc tế.

Kết quả: Tỷ lệ SDD-NL - 27,9%. Tỷ lệ BN có giảm các tiêu chí chẩn đoán SDD-NL bao gồm: BMI - 68,5%, albumin - 69,4%, prealbumin - 68,5%, giảm cân - 35,1%, giảm cholesterol - 4,5%, giảm tế bào lympho - 38,7%,thiếu máu -82,9%, giảm ferritin - 5,4%, giảm transferrin - 73,9%.

Kết luận: Bệnh nhân TNTCK biểu hiện SDD-NL - 27,9%;giảm các chỉ số liên quan đến dinh dưỡng - năng lượng gặp với các tỷ lệ khác nhau.

Từ khóa: Thận nhân tạo chu kỳ, suy dinh dưỡng - năng lượng.

ABSTRACT :

Objectives: To survey rate and some of changed characteristics related to protein energy wasting (PEW) in patients with maintenance hemodialysis (MHD).

Subjects and methods: 111 MHD patients in Nguyen Trai Hospital, Ho Chi Minh City were cross-examined albumin, prealbumin, cholesterol, body mass index (BMI), weight loss in 3, 6 months and some other indexes. PEW was diagnosed according to the criteria of The International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM).

Results: rate of PEW was 27.9%. Rates of patients with decreased criteria for diagnosis of PEW included: BMI -68.5%, albumin - 69.4%, prealbumin - 68.5%, weight loss -35.1%, decreased cholesterol 4.5%,lymphopenia -38.7%, anemia -82.9%, decreased ferritin - 5.4%, decreased transferrin - 73.9%.

Conclusions: Rate of PEW in MHD patients was 27.9%; decreases in parameters related to PEW were seen with different rates.

Key words: Maintenance hemodialysis; protein energy wasting

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF