Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
09 Nc 897 THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2017

Ngô Văn Kiệp*, Nguyễn Quốc Dương*,**, Lâm Vĩnh Niên***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp là một vấn đề thời sự gánh nặng cho y tế, được ước tính gây ra 4,5% gánh nặng bệnh tật toàn cầu hiện nay, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi thì hậu quả của bệnh càng nghiêm trọng hơn. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả điều trị tăng huyết áp là việc tuân thủ điều trị của người bệnh.

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị của người cao tuổi tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2017.

Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính.

Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung là 53,0%; tuân thủ chế độ ăn 56,5%; tuân thủ chế độ uống rượu, bia 49,0%; tuân thủ việc bỏ thuốc lá 42,0%; tuân thủ luyện tập thể dục 29,5%; tuân thủ uống thuốc 90,0%; tuân thủ tái khám đều đặn theo lịch 85,0%; theo dõi huyết áp hằng ngày 18,0 %.Tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu chung: 70,5%; người tuân thủ đạt huyết áp mục tiêu 81,1%, người không tuân thủ đạt huyết áp mục tiêu 58,5%.

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung chưa cao. Người bệnh cần được giáo dục sức khoẻ tốt hơn về tình trạng bệnh của mình để nâng cao hiệu quả điều trị

Từ khóa: Tăng huyết áp, tuân thủ điều trị, người cao tuổi

ABSTRACT :

Introduction: Hypertension is a current health burden, which is estimated to account for 4.5% of the global burden of disease today, especially for the elderly where the effects of the disease are more serious. One of the most influential factors, which affect the result of treatment, is the adherence of treatment

Objective: Assessment of treatment adherence of the elderly in Doi Can district, Tra Vinh province in 2017.

Method: A descriptive, cross-sectional, qualitative and qualitative descriptive study.

Results: Overall adherence was 53.0%; following diet 56.5%; abstaining from drinking, beer 49.0%; adherence to quit smoking 42.0%; adherence to exercise 29.5%; adherence to medication 90.0%; regular follow-up visits 85.0%; daily blood pressure monitoring 18.0%. Overall blood pressure target was 70.5%; in which obese persons achieved a target blood pressure of 81.1%; non-compliance reached a target blood pressure of 58.5%.

Conclusion: Overall adherence compliance is not high. Elderly hypertension patients need to have better health education on their disease to improve treatment results.

Key words: hypertension, adherence to treatment, elderly

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF