Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
10 Nc 898 ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ ALBUMIN VÀ PREALBUMIN TRONG TẦM SOÁT SUY DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI LỚN

Trần Quốc Huy*, Lâm Vĩnh Niên**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân lúc nhập viện. Có nhiều chỉ số sinh học được dùng để phát hiện sớm suy dinh dưỡng. Tìm hiểu giá trị của các chỉ số sinh học trong tầm soát suy dinh dưỡng sẽ hỗ trợ việc phát hiện và điều trị suy dinh dưỡng ở bệnh nhân.

Mục tiêu: Đánh giá nồng độ albumin và prealbumin máu trong tầm soát suy dinh dưỡng ở người lớn với chuẩn tham chiếu SGA.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhân mới nhập viện trong thời gian tháng 11/2016 đến 03/2017 tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Trong 250 bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ albumin < 35 g/l chiếm 16,8% và prealbumin < 0,15 g/l chiếm 20,4%. Điểm cắt loại trừ suy dinh dưỡng với nồng độ albumin là 39,7 g/l có độ nhạy 54,46%, độ đặc hiệu 81,88% và của prealbumin là 0,167 g/l có độ nhạy 46,43%, độ đặc hiệu 92,03%.

Kết luận: Nồng độ albumin ở điểm cắt 39,7 g/l và prealbumin 0,167 g/l có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ tầm soát suy dinh dưỡng. Trong đó prealbumin giúp phát hiện tình trạng suy dinh dưỡng sớm hơn so với albumin.

Từ khoá: tầm soát dinh dưỡng, albumin, prealbumin

ABSTRACT :

Introduction: Nutrition status has been proved to affect treament results. Several biological indices has been suggested for early recognition of malnutrition. Investigation the validity of biological indices will give support to identify and manage malnutrition in patients.

Objective: To investigate the validity of albumin and prealbumin in malnutiriton screening in adults, using SGA as reference.

Method: Cross-sectional study on newly hospitalized patients from October, 2016 to March, 2017 in University Medical Center of Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy.

Results: In 250 patients recruited in the study, 16.8% had albumin concentration less than 35 g/l, and 20.4% had prealbumin less than 0.15 g/l. At malnutrition exclusion cut-off point of albumin of 39.7 g/l, the sensitivity was 54.46%, and specificity 81.88%. At malnutrition exclusion cut-off point of albumin of 0.167 g/l, the sensitivity was 46.43%, and specificity 92.03%.

Conclusion: Albumin and prealbumin cut-off points at 39.7 g/l 0.167 g/l, respectively, can be used to screen malnutrition in patients. Prealbumin may help discover malnutrition earlier than albumin.

Keywords: nutrition screening, albumin, prealbumin

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF