Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
12 Nc 900 NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA TUỔI ĐỘNG MẠCH THEO THANG ĐIỂM NGUY CƠ FRAMINGHAM VÀ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH

Đặng Trần Hùng*; Đỗ Quang Huân*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Quá trình “lão hóa” mạch máu diễn tiến tự nhiên theo tuổi làm tăng độ cứng các mạch máu; quá trình này là quá trình “ lão hóa” mạch máu bình thường. Các yếu tố nguy cơ tim mạch gây xơ vữa động mạch; quá trình này gọi là “lão hóa” bệnh lý. Lão hoá mạch máu sớm (Early Vascular Aging - EVA) khi lão hoá mạch máu bệnh lý xảy ra trên nền lão hoá mạch máu bình thường. Tuổi động mạch là khái niệm mới đánh giá mức độ lão hoá mạch máu sớm. Tuổi động mạch của một người sẽ bằng với tuổi niên đại của người có cùng nguy cơ tim mạch 10 năm và không có các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Mục tiêu: Đánh giá mối tương quan giữa tuổi động mạch theo thang điểm nguy cơ Framingham với tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định theo thang điểm Gensini.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định và được chụp mạch vành tại Viện Tim TP.HCM thời gian tháng 11/2014 - 4/2015. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 160 bệnh nhân.

Kết quả: 160 bệnh nhân có tuổi trung bình là 60,41 ± 10,05 tuổi; trong đó có 87 nam (54,4%) và 73 nữ(45,6%). Tuổi động mạch trung vị là 70 (60 - 86) và điểm Gensini trung vị là 27 (5 – 54,5). Tuổi động mạch và điểm Gensini có mối tương quan thuận với với r = 0,504 và p < 0,0001. Ngưỡng dự đoán hẹp có ý nghĩa của tuổi động mạch là 68,5 (độ nhạy 76%; độ chuyên 76%; AUC : 0,811; p = 0,000).

Kết luận: Có mối tương quan thuận mức trung bình giữa tuổi động mạch với tổn thương động mạch vành và khả năng dự đoán hẹp động mạch vành có ý nghĩa của tuổi động mạch là khá tốt.

Từ khóa: Tuổi động mạch, tổn thương động mạch vành, thang điểm Framingham, điểm Gensini.

ABSTRACT :

Background: The process of "aging" vascular which happens naturally with aging increases vascular stiffness; this process is the normal process of "aging" vascular. Cardiovascular risk factors causes atherosclerosis; this process is called "aging" pathology. Early Vascular Aging (EVA) happens when vascular aging pathology occurs on top of the normal vascular aging. Vascular age is a new concept, evaluating the degree of early vascular aging. The vascular age of a person equals to the age of a person with the same 10-year cardiovascular risk factors and no cardiovascular risk factors.

Objectives: Evaluate the correlation between vascular age according to the Framingham risk score and severity of coronary artery lesions based on the Gensini score in patients with stable ischemic heart disease.

Study populatons and Method: Patients with stable ischemic heart disease who were undergone coronary angiography at the Heart Institute of Ho Chi Minh city from November 2014 to April 2015.

Study method: Prospective, descriptive, cross-sectional study on 160 patients.

Results: 160 patients had the average age of 60.41 ± 10.05 years old, there were 87 males (54.4%) and 73 females (45.6%). The median vascular age was 70 (60 - 86) and the median Gensini score was 27 (5 – 54.5). There is a positive correlation between vascular age and Gensini score with r =0.504 and p < 0.0001. Vascular age of 68.5 has a predictive value for significant coronary artery stenosis (sensitivity 76%, specificity 76%; AUC: 0.811; p = 0.000).

Conclusions: There is a significant positive correlation between vascular age and coronary artery disease severity. Vascular age can be used for prediction of significant coronary artery stenosis.

Keywords: Vascular age, coronary artery lesions, Framingham risk score, Gensini score.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF