Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
18 Nc 908 KHẢO SÁT CÁC DẠNG ĐƯỜNG DẪN LƯU XOANG TRÁN TƯƠNG QUAN VỚI CÁC TẾ BÀO NGÁCH TRÁN BẰNG PHẦN MỀM SCOPIS BUILDING BLOCKS

Trần Viết Luân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ tế bào Agger Nasi, tế bào trên Agger Nasi và tế bào trên Agger Nasi xoang trán (theo phân loại mới) từ dữ liệu MSCT mũi xoang bằng phần mềm Scopis Building Blocks ở các trường hợp không có bệnh lý xoang trán, từ đó xác định các dạng tương quan của đường dẫn lưu xoang trán với 3 tế bào này và tỉ lệ của nó.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 208 ngách trán (của 114 bệnh nhân) đến khám và chụp MSCT mũi xoang tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2017.

Kết quả: Phân tích 208 dữ liệu MSCT mũi xoang của các bệnh nhân không có bệnh lý xoang trán bằng phần mềm Scopis Building Blocks. Tỉ lệ các trường hợp có tế bào Agger Nasi là 95,7%, tế bào trên Agger Nasi là 16,35%, tế bào trên Agger Nasi xoang trán là 12,98%.Trong số 199 trường hợp có sự hiện diện của tế bào Agger Nasi trong mẫu nghiên cứu, tỉ lệ đường dẫn lưu đi sau tế bào này là 65,83%, đi trong tế bào này là 32,67%, đi ngoài tế bào này là 1,51%.Trong số 34 trường hợp có sự hiện diện của tế bào trên Agger Nasi trong mẫu nghiên cứu, tỉ lệ đường dẫn lưu đi sau tế bào này là 26,47%, đi trong tế bào này là 70,59%, đi ngoài tế bào Agger Nasi trong 2,94%.Trong số 27 trường hợp có sự hiện diện của tế bào trên Agger Nasi xoang trán trong mẫu nghiên cứu, tỉ lệ đường dẫn lưu đi sau tế bào này là 11,11%, đi trong tế bào này là 81,48%, đi ngoài tế bào Agger Nasi trong 7,41%.

Kết luận: Phần mềm Scopis Building Blocks. giúp khảo sát rất hiệu quả các kiểu đường dẫn lưu xoang trán tương quan với các tế bào ngách trán.Chúng tôi đưa ra được các kiểu đường dẫn lưu xoang trán với các tỉ lệ thường gặp nhất là: tương quan với tế bào Agger nasi, đường dẫn lưu xoang trán đi phía sau tế bào này chiếm đa số: 65,83%; đối với tế bào trên Agger Nasi, đường dẫn lưu xoang trán đi phía trong tế bào này chiếm đa số với tỉ lệ 70,59%; đối với tế bào trên Agger Nasi xoang trán, đường dẫn lưu đi trong tế bào này với đa số trường hợp, chiếm tỉ lệ 81,48%.

Từ khóa: IFAC 2016, tế bào Agger Nasi, tế bào ngách trán, tế bào trên Agger Nasi, tế bào trên Agger Nasi xoang trán, đường dẫn lưu xoang trán, phần mềm Scopis Building Blocks.

ABSTRACT :

Objectives: The goals of this study is to determine the prevalence of Agger Nasi cell, supra Agger cell, supra Agger frontal cell (classified by IFAC 2016), and the frontal sinus drainage pathway types (based on its anatomic relationships with these cells), using Scopis Building Blocks planning software.

Methods: This is a descriptive cross-sectional study of radiological datas from 208 frontal recesses of 114 patients at Ear Nose Throat hospital of Ho Chi Minh city from June 2016 to June 2017.

Results: Analysis by Scopis Building Blocks software of 208 CT scans was performed. The proportion of Agger Nasi cells was 95.7%, supra Agger cells was 16.35%, and supra Agger frontal cells was 12.98%. In 199 cases that Agger Nasi cells are presented, the percentage of frontal sinus drainage pathway posterior to this cell is 65.83%, medial to this cell is 32.67%, lateral to this cell is 1.51%. In 34 cases that supra Agger cells are presented, the percentage of frontal sinus drainage pathway posterior to this cell is 26.47%, medial to this cell is 70.59%, lateral to this cell is 2.94%. In 34 cases that supra Agger frontal cells are presented, the percentage of frontal sinus drainage pathway posterior to this cell is 11.11%, medial to this cell is 81.48%, lateral to this cell is 7.41%.

Conclusion: The Scopis Building Blocks software is very usful to determine the frontal sinus drainage pathway types in relation to frontal cells. In our study, the most common frontal sinus drainage pathway types are: posterior to Agger nasi cell in 65.83% of cases, medial to supra Agger cells in 70.59%, and medial to supra Agger frontal cells in 81.48%.

Keywords: IFAC 2016, frontal cells, Agger Nasi cell, supra Agger cell, supra Agger frontal cell, frontal sinus drainage pathway types, Scopis Building Blocks planning software.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF