Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
21 Nc 912 XÂY DỰNG CÔNG THỨC HỖN DỊCH PARACETAMOL 5%

Bùi Thị Cẩm Hòa*, Huỳnh Văn Hóa*, Phạm Đình Duy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xây dựng và tối ưu hóa công thức hỗn dịch paracetamol 5% sử dụng Kollidon CL-M để che mùi vị và ổn định hỗn dịch.

Phương pháp: công thức hỗn dịch paracetamol 5% được khảo sát theo mô hình D-optimal và tối ưu hóa bằng phần mềm thông minh. Các thành phần công thức được tối ưu hóa nồng độ gồm Kollidon CL-M, sorbitol và gôm xanthan. Tương ứng, hỗn dịch paracetamol được khảo sát các tính chất như độ đắng, độ nhớt, thời gian ly tâm để hỗn dịch tách lớp.

Kết quả: hỗn dịch paracetamol 5% đạt được các thành phần tối ưu như sau: nồng độ Kollidon CL-M 6%, nồng độ sorbitol 18,74%, nồng độ gôm xanthan 0,1%. Tương ứng, công thức hỗn dịch tối ưu có đặc tính rất ít đắng, độ nhớt 883,54 cp, thời gian ly tâm để hỗn dịch tách lớp 11 phút và hàm lượng trung bình của paracetamol / 100 ml hỗn dịch là 4,69 g.

Kết luận: công thức của hỗn dịch paracetamol 5% đã được tối ưu thành công với mô hình D-optimal bằng phần mềm tối ưu hóa thông minh INForm.

Từ khóa: paracetamol, phức hợp paracetamol – Kollidon CL-M, hỗn dịch uống và tối ưu hóa.

ABSTRACT :

Objective: establishment and optimization of the 5% paracetamol suspension using Kollidone CL-M to mask the taste and stabilize the suspension.

Method: the concentration of the ingredients (including Kollidone CL-M, sorbitol and xanthan gum) was investigated by D-optimal model and optimized by intelligent software. Correspondingly, the properties of Paracetamol suspension such as bitterness, viscosity, and centrifugal time were investigated.

Results: the optimum ingredients were achieved as follows: Kollidone CL-M 6%, sorbitol 18.74%, xanthan gum 0.1%. Correspondingly, the optimized suspension was characterized by a very low bitterness, viscosity of 883.54 cp, centrifugal time of 11 min and the content of paracetamol / 100 ml of suspension of 4.69 g.

Conclusion: oral formulation of 5% paracetamol suspension has been optimized successfully with the D-optimal model by INForm software.

Key words: paracetamol, paracetamol-kollidone complex, oral suspension and optimization

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF