Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
22 Nc 913 THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VIÊN NGẬM CHỨA DƯỢC LIỆU

Lâm Hoàng Yến*, Huỳnh Văn Hóa*, Phạm Đình Duy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Thiết kế và tối ưu hóa công thức viên ngậm chứa eucalyptol, menthol, tinh dầu Húng Chanh (Coleus amboinicus Lour.), tinh dầu Gừng (Zingiber officinale Roscoe.) và cao khô Cam Thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) có thể sử dụng được cho bệnh nhân bị đái tháo đường.

Phương pháp: Viên ngậm được điều chế bằng phương phát xát hạt từng phần. Phần mềm Design-Expert được dùng để thiết kế và tối ưu hóa công thức viên ngậm theo mô hình D-optimal. Các thành phần như sorbitol, mannitol và Lycatab DSH được tối ưu hóa theo tỉ lệ phầm trăm trong công thức và các tính chất của viên ngậm được khảo sát trong quá trình tối ưu hóa là độ rã và độ mài mòn.

 Kết quả: Các thành phần được tối ưu như sau: 23,3% sorbitol, 64,09% mannitol và 3,05% Lycatab DSH. Công thức tối ưu đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm và kết quả cho thấy độ rã của viên ngậm là 10 phút và độ mài mòn viên là 0,75% không khác so với dự đoán của phần mềm.

Kết luận: Công thức viên ngậm chứa các tinh dầu và cao khô Cam Thảo đã được tối ưu hóa thành công với mô hình D-optimal bằng phần mềm Design-Expert.

Từ khóa: Viên ngậm, dược liệu và tối ưu hóa

ABSTRACT :

Objective: Design and optimize herbal lozenge formulation containing eucalyptol, menthol, essential oil of Coleus feaf (Coleus amboinicus Lour.), essential oils of ginger (Zingiber officinale Roscoe.) and powdered dried extract of licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) used for diabetic patients.

Method: Lozenge was prepared by wet granulation method. Design-Expert software was used to design and optimize the lozenge formulation with D-optimal model. Ingredients including sorbitol, mannitol and Lycatab DSH were optimized according to the percentage and the properties of the lozenge including disintegration and friability were investigated during the process of optimization.

Results: The ingredients were optimized as follows: 23.3% sorbitol, 64.09% mannitol and 3.05% Lycatab DSH. The optimal lozenge formulation was experimentally tested. The results showed that disintegration was 10 min and friability was 0.75%, which were not different from the prediction of the software.

Conclusion: The lozenge formulation containing essential oils and dry extract of licorice was successfully optimized by Design-Expert software with D-optimal model.

Key words: Lozenge, herbal medicine and optimization.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF