Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
Nc29 919 SO SÁNH SỰ HÌNH THÀNH VIÊN BÁM DÍNH NIÊM MẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP THẲNG VÀ ĐÔNG KHÔ TỪ HỆ TỰ NHŨ TƯƠNG HÓA

Phạm Nguyệt Minh*, Trần Văn Thành**, Trần Trương Đình Thảo***

TÓM TẮT :

Tổng quan: Nghiên cứu điều chế viên bám dính niêm mạc bằng hệ tự nhũ tương hóa (TNTH) chứa curcumin và so sánh sự hình thành viên bằng hai phương pháp đông khô và dập thẳng thông qua việc dùng chất hấp phụ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bào chế và đánh giá hệ TNTH mang curcumin có chứa các chất diện hoạt và đồng diện hoạt, pha dầu. Hệ có khả năng tự nhũ hóa trong môi trường nước, tạo thành các giọt nhũ tương chứa thuốc có khả năng giúp tăng tốc độ hòa tan và sinh khả dụng của dược chất. Các phương pháp đo phổ hồng ngoại và nhiễu xạ bột tia X cũng như thử tốc độ hòa tan và độ dính của viên cũng được nghiên cứu để đánh giá các đặc tính của hệ TNTH rắn.

Kết quả và bàn luận: Kết quả thử nghiệm tốc độ hòa tan trong môi trường dạ dày cho thấy tốc độ giải phóng hoạt chất khi sử dụng hệ TNTH đã được gia tăng đáng kể. Kết quả phân tích cũng cho thấy có sự chuyển đổi cấu trúc của curcumin từ dạng tinh thể sang thể vô định hình góp phần làm tăng tính tan của curcumin. Việc sử dụng carbopol cho thấy có hiệu quả đáng kể trong tính dính của viên. Tuy nhiên, thời gian dính phụ thuộc vào phương pháp tạo viên. Ngoài ra, phương pháp tạo viên cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng giải phóng hoạt chất của viên. 

Kết luận: Phương pháp tạo viên bằng phương pháp dập thẳng cho thấy hiệu quả hơn so với phương pháp tạo viên bằng phương pháp đông khô khi tạo viên chứa hệ TNTH của các thuốc khó tan.

Từ khóa: Curcumin, hệ tự nhũ tương hóa, viên dính niêm mạc.

ABSTRACT :

Introduction: Preparation of tablets from self-emulsions containing curcumin and comparison of tablet formations by freeze-drying and direct compression using adsorption agents.

Materials and methods: Self-emulsions containing curcumin were prepared with surfactants, co-surfactants, and oils. By dispersing in the water, droplets of emulsion could improve dissolution rate and bioavailability of curcumin. Fourier transform infrared spectroscopy and Powder X-Ray Diffraction as well as mucoadhesive time were also investigated to characterize the self-emulsion.

Results and discussion: Percentage of drug release in the stimulated gastric fluid indicated that self-emulsion could enhance dissolution rate of curcumin significantly. Curcumin structure was changed from crystal to amorphous state. Carbopol was effective in the role of a mucoadhesive agent in tablet formation. However, it should be noted that mucoadhesive time was depended on the tableting method. In addition, percentage of drug release was also affected by the method making tablets, i.e. direct compression or freeze-drying method.

Conclusion: The study showed that direct compression is an effective method to form tablets containg self-emulsion of a poorly water-soluble drug.

Keywords: curcumin, selt-emulsion, mucoadhesive tablet.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF