Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ ACID FOLIC HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ ISOTRETINOIN ĐƯỜNG UỐNG

Nguyễn Minh Phương*, Lê Thái Vân Thanh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Isotretinoin đường uống là liệu pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả nhất. Rối loạn lipid máu và tăng men gan là hai tác dụng ngoại ý quan trọng của isotretinoin. Acid folic là một coenzyme quan trọng thiết yếu được chuyển hóa tại gan. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự thay đổi nồng độ acid folic huyết thanh (HT) trên bệnh nhân mụn trứng cá dùng isotretinoin đường uống cũng như đánh giá mối liên quan giữa liệu pháp Isotretinoin đường uống và sự thay đổi nồng độ acid folic.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc.

Kết quả: Số lượng bệnh nhân (BN) được theo dõi ở thời điểm trước điều trị là 80 BN và sau 6–8 tuần điều trị là 58 BN. Độ tuổi trung bình là 23,66 ± 5,37. Phần lớn BN có tiền sử điều trị mụn trứng cá chiếm 70%. Điểm độ nặng trung bình là 24,99 ± 6,47. Điểm độ nặng của nam cao hơn nữ (27,35 ± 6,22 so với 24,04 ± 6,37). Nồng độ acid folic HT giảm có ý nghĩa thống kê sau 6–8 tuần điều trị isotretinoin uống (7,78 ± 2,72 ng/ml xuống còn 6,98 ± 2,52 ng/ml). BN dùng liều isotretinoin uống trung bình hằng ngày ≥ 0,4 mg/kg/ngày và liều tích lũy đạt ≥ 18,82 mg/kg giảm acid folic HT có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Nồng độ acid folic HT có khuynh hướng tăng theo lứa tuổi. Có sự khác biệt về nồng độ acid folic HT giữa 2 giới tính, nam có nồng độ acid folic HT trung bình thấp hơn nữ. Nồng độ Acid folic HT giảm đáng kể sau 6–8 tuần điều trị isotretinoin uống. Không có sự khác biệt về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, điều trị giữa 2 nhóm giảm và không giảm acid folic HT sau điều trị isotretinoin uống. Nồng độ acid folic HT giảm đáng kể ở nhóm dùng liều trung bình theo cân nặng ≥ 0,4 mg/kg/ngày và nhóm có liều tích luỹ đạt ≥ 18,82 mg/kg. Không có tương quan tuyến tính giữa sự thay đổi nồng độ acid folic HT với liều isotretinoin uống trung bình theo cân nặng và liều tích lũy.

Từ khóa: mụn trứng cá, acid folic, isotretinoin uống.

ABSTRACT :

Background: Oral isotretinoin is considered the best therapy for acne vulgaris. Dyslipidemia and elevated liver enzymes are two remarkable adverse effects of oral isotretinoin. Folic acid is a significant coenzyme which is metabolized by the liver. This research aims to examine the modification of serum folic acid levels of acne vulgaris patients who were treated with oral isotretinoin as well as to evaluate the relationship between oral isotretinoin therapy and serum folic acid levels.

Method: Observational longitudinal study

Results: The sample size was taken before and after treatment is 80 and 58 patients respectively. The mean age is 23.66 ± 5.37. Most of acne vulgaris patients have been treated before recruitment, at 70%. The mean severity score (GAGS) is 24.99 ± 6.47. Male mean score is greater than female (27.35 ± 6.22 in comparison with 24.04 ± 6.37). Serum folic acid level statistically decreased 6-8 weeks after treatment (from 7.78 ± 2.72 ng/ml to 6.98 ± 2.52 ng/ml). Serum folic acid levels are significantly declined in patients who were prescribed with daily mean dose over 0,4 mg/kg per day and cumulative dose over 18.82 mg/kg.

Conclusion: The serum folic acid levels tend to increase with age. There was a significant difference of folic acid levels between two genders, men’s folic acid level is statistically smaller than women’s. The folic acid level significantly decreased after 6-8 weeks treatment with oral isotretinoin. No demographically, clinically and therapeutic significant difference between two groups, declined and non-declined folic acid levels, was identified. Serum folic acid level statistically decreased in patients who were prescribed with mean daily dose over 0.4 mg/kg per day and cumulative dose over 18.82 mg/kg. There was no linear correlation between the decrease of folic acid levels with the mean daily dose and cumulative dose of oral isotretinoin.

Keywords: acne, folic acid, oral isotretinoin.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF