Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-12 TRONG HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Lê Ngọc Phụng*, Lê Thái Vân Thanh**, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: IL-12 đóng vai trò là cytokine tiền viêm trong bệnh vảy nến. Đã có một số nghiên cứu xác định nồng độ IL-12 trong huyết thanh ở bệnh nhân vảy nến tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi trong kết quả của các tác giả.

Mục tiêu: Xác định nồng độ IL-12 trong huyết thanh và mối liên quan giữa nồng độ IL-12 huyết thanh với đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân vảy nến.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện để đánh giá nồng độ IL-12 trong huyết thanh ở bệnh nhân vảy nến tại bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh, so sánh với nhóm chứng khoẻ mạnh tương đồng về tuổi và giới. Nồng độ IL-12 trong huyết thanh được đo bằng xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA). Xác định mối liên quan giữa nồng độ IL-12 huyết thanh với đặc điểm lâm sàng bao gồm thể lâm sàng và mức độ nặng bệnh vảy nến dựa theo chỉ số PASI.

Kết quả: Trong 6 tháng, 70 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, trong đó 59 bệnh nhân vảy nến thông thường, 6 bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân, 5 bệnh nhân viêm khớp vảy nến. Nhóm chứng là 35 người bình thường. Nồng độ IL-12 trong huyết thanh ở nhóm bệnh vảy nến (10,07 pg/ml) cao hơn so với nhóm người bình thường (7,94 pg/ml) với p=0,02. Trong nhóm bệnh nhân vảy nến, nồng độ IL-12 huyết thanh của nhóm bệnh nhân viêm khớp vảy nến (30,46 pg/ml) cao hơn so với nhóm bệnh nhân vảy nến thông thường (9,15 pg/ml) với p<0,001 và nhóm bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân (6,73 pg/ml) với p=0,03. Nồng độ IL-12 trong huyết thanh có tương quan thuận với PASI (Spearman rho=0,385, p=0,003).

Kết luận: Nồng độ IL-12 trong huyết thanh của bệnh nhân vảy nến cao hơn so với nhóm người bình thường. Nồng độ IL-12 trong huyết thanh có mối tương quan thuận với chỉ số PASI.

Từ khóa: Interleukin-12, PASI, vảy nến.

ABSTRACT :

Background: Interleukin-12 (IL-12) plays a role of proinflammatory cytokine in psoriasis. There have been many studies determining the serum levels of this cytokine in psoriatic patients but with conflicting results.

Objectives: To evaluate serum levels of IL-12 and to assess the relation of these levels to clinical characteristics in psoriatic patients.

Participant and Method: A cross-sectional study was performed to assess the serum IL-12 levels of psoriatic patients at Ho Chi Minh City Hospital of Dermato Venereology, in comparison with age and sex-matched healthy controls. Serum IL-12 levels were measured by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Clarifying the relation between serum levels of IL-12 and clinical characteristics including clinical classification and disease severity represented by the Psoriasis Area and Severity Index (PASI).

Results: In 6 months, 70 psoriatic patients were enrolled, including 59 psoriasis vulgaris patients, 6 erythrodermic psoriasis patients and 5 psoriatic arthritis patients. There were 35 healthy controls. Median serum IL-12 levels were significantly increased in psoriatic patients as compared with controls (10.07 pg/ml versus 7.94 pg/ml, respectively) (p=0.02). In patients with psoriatic arthritis, IL-12 levels were markedly elevated (30.46 pg/ml), compared with patients with psoriasis vulgaris (9.15 pg/ml) (p<0.001) and patients with erythrodermic psoriasis (6.73 pg/ml) (p=0.03). Serum IL-12 levels were positively correlated with PASI (Spearman r=0.385, p=0.003).

Conclusion: We found that serum IL-12 levels of psoriatic patients were significantly higher than those of controls. Serum levels of IL-12 were positively correlated with PASI scores.

Keywords: Interleukin-12, PASI, psoriasis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF