Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
BIỂU HIỆN DA CỦA BỆNH NHÂN CÓ HÌNH ẢNH BUỒNG TRỨNG ĐA NANG TRÊN SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Phương Thảo*, Lê Thái Vân Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hình ảnh buồng trứng đa nang (BTĐN) là một biểu hiện thường gặp trên siêu âm ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. 25% phụ nữ có hình ảnh BTĐN trên siêu âm nhưng không có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng nào. Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về biểu hiện da ở phụ nữ có hình ảnh BTĐN trên siêu âm. Mối liên quan giữa hình ảnh BTĐN và các biểu hiện da vẫn chưa được hiểu rõ.

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ các biểu hiện da ở phụ nữ có hình ảnh BTĐN trên siêu âm và mối liên quan giữa những biểu hiện da này với đặc điểm của buồng trứng trên siêu âm tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả khảo sát đặc điểm lâm sàng của 82 bệnh nhân có hình ảnh BTĐN trên siêu âm. Mỗi bệnh nhân được đo các chỉ số nhân trắc, đánh giá tình trạng tăng tiết nhờn, rậm lông, mụn trứng cá, rụng tóc và các biểu hiện da khác. Các đối tượng tham gia nghiên cứu cũng được định lượng nồng độ testosterone toàn phần trong huyết thanh.

Kết quả: Mụn trứng cá là biểu hiện da thường gặp nhất, chiếm tỉ lệ 90,24%, tiếp theo là da nhờn (67,07%), rậm lông (42,68%), rụng tóc (39,02%) và gai đen (6,10%). Da nhờn có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tăng nồng độ testosterone toàn phần trong huyết thanh. Tỉ lệ rậm lông và da nhờn cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm có tăng thể tích buồng trứng.

Kết luận: Ở bệnh nhân có hình ảnh BTĐN trên siêu âm, da nhờn là một yếu tố gợi ý có tăng nồng độ testosterone toàn phần trong huyết thanh. Tăng thể tích buồng trứng có thể được xem là một dấu chỉ gợi ý có da nhờn và rậm lông trên nhóm đối tượng này.

Từ khóa: Biểu hiện da, hình ảnh buồng trứng đa nang, tăng thể tích buồng trứng

ABSTRACT :

Background: Polycystic ovarian morphology (PCOM) is a frequent finding on ultrasound sonography in women of reproductive age. 25% of PCOM women have no other clinical signs. To date, there is a paucity of studies about dermatologic characteristics in PCOM women. The relationship between PCOM and cutaneous manifestations is still inexplicit.

Objectives: This study aims to elucidate cutaneous manifestations in PCOM patients and to correlate these skin changes with ovarian features on ultrasound at University Medical Center Ho Chi Minh City.

Methods: A cross-sectional study was performed to investigate clinical presentations of 82 PCOM patients that come to Medical University Center Ho Chi Minh City from October 1st 2016 to April 30th 2017. Each woman underwent an anthropometric measurement as well as examination of seborrhea, hirsutism, acne, androgenetic alopecia and acanthosis nigricans. The subjects were also evaluated for serum total testosterone.

Results: Of all the cutaneous manifestations acne was seen in the highest percentage (90.24%), followed by seborrhea (67.07%), hirsutism (42.68%), androgenetic alopecia (39.02%) and acanthosis nigricans (6.10%). Seborrhea had a positive association with serum total testosterone. The percentage of hirsutism and seborrhea was found to be statistically higher among patients with enlarged ovaries.

Conclusion: In PCOM women, seborrhea can be a predisposing factor to high serum total testosterone level. Ovarian enlargement should be considered as a marker of seborrhea and hirsutism.

Keywords: Cutaneous manifestations, polycystic ovarian morphology, increased ovarian volume

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF