Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
KHÁNG NGUYÊN HLA-DR2 TRÊN BỆNH NHÂN LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG

Phạm Thị Uyển Nhi*, Lê Thái Vân Thanh**, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vai trò của hệ gen HLA-DR trên bệnh lupus đỏ hệ thống đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ nay. Gần đây, người ta nhận thấy rằng kháng nguyên HLA-DR2 là một trong các gen chỉ điểm có vai trò tiềm năng trong việc chẩn đoán và tiên lượng bệnh lupus đỏ hệ thống. Hơn thế nữa, một số nghiên cứu chỉ ra kháng nguyên HLA-DR2 cũng có thể liên quan tới biến chứng thận trong bệnh lupus.

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa kháng nguyên HLA-DR2 và bệnh lupus đỏ hệ thống cũng như như mối liên quan giữa kháng nguyên HLA-DR2 với tổn thương thận do lupus.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân lupus đỏ hệ thống được chẩn đoán theo một trong hai tiêu chuẩn ACR 1997 và SLICC 2012. Nhóm chứng có độ tuổi và giới tính tương đồng nhóm bệnh. Chúng tôi thu thập mẫu máu ở cả hai nhóm để xét nghiệm tìm kháng nguyên HLA-DR2 bằng phương pháp PCR. Chúng tôi so sánh tỉ lệ kháng nguyên HLA-DR2 giữa nhóm bệnh nhân lupus đỏ hệ thống và nhóm chứng để tìm mối liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng so sánh tỉ lệ HLA-DR2 giữa nhóm bệnh lupus đỏ hệ thống có biến chứng thận và nhóm chứng, giữa nhóm lupus đỏ hệ thống có và không có biến chứng thận để xác định mối liên quan.

Kết quả: Chúng tôi đã thu thập được 80 bệnh nhân (74 nữ và 6 nam) và 30 người ở nhóm chứng trong nghiên cứu này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự gia tăng cao có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ kháng nguyên HLA-DR2 ở nhóm bệnh nhân lupus đỏ hệ thống so với nhóm chứng (51,2% ở nhóm bệnh và 20% ở nhóm chứng, P = 0,003, OR = 4,205). Khi phân tích mối liên quan trên nhóm bệnh lupus đỏ hệ thống có biến chứng thận, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ kháng nguyên HLA-DR2 tăng cao hơn hẳn so với nhóm chứng (61,8% và 20%, P=0,000, OR = 6,476). Từ đó, chúng tôi phân tích riêng giữa hai nhóm bệnh lupus đỏ hệ thống có và không có biến chứng thận, kết quả cho thấy tỉ lệ giữa hai nhóm này khác biệt có ý nghĩa thống kê (61,8% và 28%, P = 0,005, OR = 4,163).

Kết luận: Kháng nguyên HLA-DR2 liên quan với bệnh lupus đỏ hệ thống cũng như biến chứng thận. Chúng tôi cho rằng các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét thực hiện xét nghiệm tìm kháng nguyên HLA-DR2 để hỗ trợ chẩn đoán cũng như tiên lượng diễn tiến thành biến chứng thận của bệnh lupus đỏ hệ thống.

Từ khóa: Kháng nguyên HLA-DR2, lupus đỏ hệ thống, biến chứng thận, yếu tố gen.

ABSTRACT :

Background: The role of HLA-DR in systemic lupus erythematosus (SLE) has been widely researched for decades. Recently, HLA-DR2 has been found that there was the potential to be one of the genetic marker for diagnosis and prediction for SLE. In addition, HLA-DR2 also has a significant association with renal disorder of lupus.

Aim: To clarify the association between genetic marker HLA-DR2 and SLE as well as SLE with
renal disorder.

Methods: Vietnamese patients were diagnosed with SLE according to the ACR 1997 and/or SLICC 2012 and healthy controls, ethnically, agedly and sexually were matched with lupus patients. Two groups were collected blood samples to determine HLA-DR2 antigen by using PCR technique based on commercially obtained antisera defining DR1-DRw10. We compared frequency of HLA-DR2 between the SLE patients and the controls. We also compared SLE patients with renal disorder and the controls, SLE patients with and without renal disorder.

Results: Eighty patients (74 females and 6 males) and thirty controls were collected in our study. There was a significantly higher frequency of HLA-DR2 prevalence in patients with SLE versus the control (51.2% in SLE versus 20% in control, P=0.003, OR = 4.205). Analyzing the HLA-DR2 allele distribution in SLE patients with renal disorder revealed that HLA-DR2 frequency was enormously increased when compared with controls (61.8% versus 20%, P=0.000, OR = 6.476). Interestingly, there was a significant difference in HLA-DR2 allele distribution between the SLE patients with and without renal disorder (61.8% versus 28%, P = 0.005, OR = 4.163).

Conclusions: HLA-DR2 antigen associated with SLE and renal disorder. We suggest that the clinicians should consider HLA-DR2 antigen test for supporting diagnosis as well as prognosis renal disorder.

Keywords: HLA-DR2, systemic lupus erythematosus, renal disorder, genetic factor

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF