Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Phan Thúy*, Lê Thái Vân Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Mụn trứng cá là một trong những bệnh lý da liễu phổ biết nhất và có tác động đáng kể đến thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Mụn trứng cá thường có liên quan đến sự tăng tiết bã nhờn ở da. Một số nghiên cứu về lipid máu ở bệnh nhân mụn trứng cá cho thấy sự gia tăng cholesterol toàn phần (TC) và lipoprotein trọng lượng phân tử thấp (LDL) và sự giảm HDL. Một nghiên cứu khác cho thấy nồng độ TC cũng như triglycerides (TG) ở bệnh nhân bị mụn trứng cá khi so sánh với nhóm chứng không khác biệt đáng kể. Bên cạnh đó, nồng độ HDL giảm đáng kể ở những bệnh nhân có sang thương mụn trứng cá nặng và mức LDL tăng lên khi tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn. Mối liên quan giữa nồng độ lipid máu và mụn trứng cá là một đề tài cần được tiến hành nghiên cứu và phân tích nhiều hơn.

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát nồng độ lipid máu ở bệnh nhân mụn trứng cá và đánh giá mối liên quan giữa lipid máu ở bệnh nhân mụn trứng cá so với nhóm đối chứng.

Đối tượng và Phương pháp: Tiến hành thu nhận vào nghiên cứu 96 bệnh nhân mụn trứng cá (nhóm bệnh) thỏa mãn tiêu chí chọn mẫu và 96 bệnh nhân nhóm đối chứng (nhóm chứng) tương ứng về độ tuổi và giới tính với nhóm bệnh. Các chỉ số về lipid máu được thu thập và so sánh với nhóm đối chứng. Điểm số GAGS được tính toán để phân loại và đánh giá.

Kết quả: Có 27,08% bệnh nhân mụn trứng cá có bất thường nồng độ Cholesterol máu, cao hơn so với nhóm chứng (23,95%), 12,5% số bệnh nhân mụn trứng cá có bất thường nồng độ Triglyceride máu, trong khi con số này ở nhóm chứng là 9,38%. Tỷ lệ ở nhóm bệnh có bất thường nồng độ HDL máu cao gấp 3 lần so với nhóm chứng; tỷ lệ bất thường nồng độ LDL máu ở bệnh nhân mụn trứng cá cao hơn khoảng 4% so với những bệnh nhân thuộc nhóm chứng (37,5% và 33,3% tương ứng). Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ rối loạn lipid ở những bệnh nhân mụn trứng cá so với bệnh nhân không mắc mụn trứng cá. Tìm ra các yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến lipid máu trên bệnh nhân mụn trứng cá: Tuổi và thời gian và điểm số GAGS ảnh hưởng đến nồng độ Cholesterol máu; BMI, độ nặng của mụn và điểm số GAGS ảnh hưởng đến nồng độ Triglyceride máu. Đặc biệt, nghiên cứu ghi nhận nồng độ Triglyceride máu càng tăng khi mụn càng nặng và có sự tương quan, khi bệnh nhân bị mụn càng nặng thì khả năng bất thường nồng độ Triglyceride máu càng nhiều; dạng lâm sàng, độ nặng và điểm số GAGS ảnh hưởng đến nồng độ HDL máu. Đáng chú ý là nồng độ HDL càng giảm thì độ nặng của mụn càng nghiêm trọng; tuổi và điểm số GAGS ảnh hưởng đến nồng độ LDL máu.

Kết luận: Bệnh nhân mụn trứng cá có khả năng bất thường nồng độ lipid máu. Sự bất thường ghi nhận trong nghiên cứu này có thể là do các yếu tố khác nhau cần được xem xét trong quá trình sinh bệnh cũng như trong điều trị bệnh nhân mụn trứng cá.

Từ khóa: mụn trứng cá, lipid máu, cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL)

ABSTRACT :

Background: Acne vulgaris is considered one of the most common dermatological disorders affecting adolescents and young adults. Acne vulgaris is frequently associated with increased sebum excretion. Its pathophysiology includes increased sebum production and sebum analysis in some studies have shown increased triglycerides and wax/ cholesterol esters in acne patients. It has been reported that the serum lipid profile of acne patients differs significantly from that in healthy controls. Acne patients have significantly low plasma high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels. Total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels are elevated in acne patients. It indicates that the relationship of acne vulgaris and serum lipid profile needs further exploration.

Objective: The aim of this study is to investigate the relevance of lipids, lipoproteins levels and evaluate the relationship between plasma lipid profile and acne in acne patients compare with healthy controls.     

Materials & Method: 96 acne patients and 96 age and sex matched controls were included in study. Fasting lipid profile of acne patients was compared with health controls. Measurement of GAGS was used for grading acne.

Results: There was 27.08% of patients with abnormal blood cholesterol levels, higher than the control group (23.95%). 12.5% of patients with abnormal blood Triglyceride levels, while the number in the control group was 9.38%. The incidence of abnormal blood high-density lipoprotein (HDL) levels was three times higher than the control group; the blood high-density lipoprotein (LDL) abnormalities in acne patients were about 4% higher than in control patients (37.5% and 33.3%, respectively). The study found no statistically significant difference in the prevalence of lipid disorders in acne patients compared with non-acne patients. Find out the factors involved and affect blood lipids in acne patients: Age and duration of illness and GAGS score affect the blood cholesterol levels; BMI, acne severity and GAGS score impact to the blood Triglyceride levels. In particular, the study noted that the higher the blood Triglyceride levels concentration, the more severe the acne and the more correlated the acne patients, the more abnormal the blood Triglyceride levels. In addition, clinical classification, severity, and GAGS score affect the blood HDL levels. Notably, the lower the HDL level, the worse the severity of acne; age and GAGS scores impact blood LDL levels. GAGS scores account for 7.2% of changes in blood cholesterol levels in acne patients. Similarly, GAGS scores impact about 4.9%, 2.3% and 4.5% of changes in blood triglyceride levels, high-density lipoprotein and low-density lipoprotein respectively.

Conclusion: Acne patients are more likely to have some abnormality in blood lipid profile. This abnormality that we demonstrated in this study might due to different factors that must be considered in the pathogenesis as well as in the treatment of acne patients.

Keywords: Acne vulgaris, blood lipid, cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein, high-density lipoprotein.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF