Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
GIÁ TRỊ SIÊU ÂM QUA ĐÁY CHẬU TRONG GIAI ĐOẠN 2 CHUYỂN DẠ ĐÁNH GIÁ KẾT CỤC SANH NGÃ ÂM ĐẠO

Trần Thị Thanh Thủy*, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỷ lệ mổ sinh do thai trình ngưng tiến có xu hướng ngày càng tăng. Chẩn đoán diễn tiến của ngôi thai trong chuyển dạ chủ yếu là dực vào thăm khám âm đạo. Hiện nay, siêu âm được xem như một phương tiện hữu hiệu giúp đánh giá độ lọt của đầu thai.

Phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm chẩn đoán. Siêu âm qua đáy chậu trên 375 thai phụ có thai kỳ không biến chứng, đơn thai, ngôi chỏm, đủ tháng và cổ tử cung trọn tại Khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 09/2016 đến 05/2017.

Kết quả: Góc tiến triển lớn hơn hoặc bằng 120 độ trên siêu âm qua đáy chậu có độ nhạy (96,5%), độ đạc hiệu (17,5%), giá trị tiên đoán dương 0,86, giá trị tiên đoán âm 0,47. Tỷ lệ sinh ngã âm đạo của góc tiến triển ≥ 120 độ là: 96,2%. Mối tương quan giữa góc tiến triển trên siêu âm qua đáy chậu ở những sản phụ cổ tử cung trọn, đơn thai, trưởng thành và ngôi chỏm với kết cục sanh là: góc tiến triển ≥ 120 độ thì khả năng sinh ngã âm đạo cao hơn góc tiến triển < 120 độ 1,66 lần, KTC 95% [1,09 – 2,49]. Góc tiến triển tối ưu là 152 độ với độ nhạy, độ đặc hiệu đối với sinh ngã âm đạo là 50% và 87,7% (Điểm Youden).

Kết luận: siêu âm qua đáy chậu có thể giúp thêm cho các bác sĩ lâm sàng đánh giá độ lọt của thai nhi trong chuyển dạ. Cần có thêm các nghiên cứu về vấn đề này trong tương lai.

Từ khóa: siêu âm qua đáy chậu, chuyên dạ giai đoạn II, độ lọt.

ABSTRACT :

Background: The prevalence of caesarean section due to improgressive labor has been on the rise. Diagnosis of pregnancy progression during labor is mainly vaginal examination. Currently, ultrasound is considered as an effective means of assessing position of fetus head in labor.

Methods: Diagnostic test study. Transperineal ultrasound in 375 pregnant women with uncomplicated pregnancy, singleton, crown, full month in second stage of labor in Delivery department, Hung Vuong Hospital during the period from 09/2016 to 05/2017.

Results: The angle of progression was greater than or equal to 120 degrees on the transperineal ultrasound with sensitivity (96.5%), specificity (17.5%), PPV of 0.86, NPV of 0.47. The vaginal birth rate of ≥ 120 degrees is: 96.2%. Correlation between transperineal ultrasonography on the pelvic floor of the uterus, mononuclear maturation, maturation and crown with birth outcomes: progressive angle ≥ 120 degrees, has 1.66 times higher in vaginal delivery than the angle of progression was <120 degree, 95% CI [1.09 - 2.49]. Optimal progressive angle was 152 degrees with sensitivity, specificity for vaginal delivery was 50% and 87.7% (Youden score).

Conclusion: Transperineal ultrasound can help clinicians to evaluate the fetus head position during labor. More research is needed on this issue in the future.

Key words: Transperineal ultrasound, the second stage of labor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF