Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN BỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG LẶP LẠI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Võ Minh Tuấn*, Đặng Tiến Long**,

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm và kết quả điều trị của thai ngoài tử cung (TNTC) lặp lại, xác định tỉ lệ TNTC lặp lại tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2016.

Phương pháp: Báo cáo loạt ca hồi cứu tất cả bệnh nhân được chẩn đoán TNTC với tiền sử đã bị TNTC, được điều trị và theo dõi tại khoa Nội soi Bệnh viện Từ Dũ từ tháng 01/2016 đến hết tháng 12/2016 thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu.

Kết quả: Tỉ lệ TNTC lặp lại là 9,37%, tỉ lệ TNTC lặp lại lần 2 là 87,11%, TNTC lần 3 là 11,32%; đặc biệt có 5 trường hợp TNTC lặp lại lần 4 (1,57%). Có 115 bệnh nhân (36,16%) là TNTC lặp lại cùng bên với TNTC trước đó. Tỉ lệ thoái triển tự nhiên trên tổng số bệnh nhân TNTC lặp lại là 28,3%, tổng số điều trị phẫu thuật 50,63% trong đó nội soi chiếm 95,03%. Tỉ lệ bệnh nhân điều trị Methotrexate (MTX) là 27,99% trong đó tỉ lệ thành công 75,28%. Những bệnh nhân có βhCG > 5.000 mIU/ml nguy cơ thất bại với điều trị MTX tăng hơn 18,56 lần với nhóm βhCG < 1.000 mIU/ml. Những bệnh nhân có khối cạnh tử cung nề đau nguy cơ thất bại với MTX tăng hơn 5,98 lần với bệnh nhân không có dấu hiệu này.

Kết luận: Tỉ lệ TNTC lặp lại là 9,37%, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tương tự TNTC nói chung. MTX có hiệu quả trong điều trị TNTC lặp lại với tỉ lệ thành công 75,28%. Có 2 yếu tố liên quan đến kết quả điều trị MTX là βhCG trước điều trị MTX và có khối cạnh tử cung đau.

Từ khóa: Thai ngoài tử cung lặp lại, thai ngoài tử cung, điều trị nội khoa với Methotrexate.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the characteristics and treatment results of recurrent ectopic pregnancy, to determine the rate of recurrent ectopic pregnancy at Tu Du Hospital in 2016.

Methods: A retrospective case-series studybased on all patients were diagnosed ectopic pregnancy with the history of ectopic pregnancy. Subjective were treated and followed up at the Endoscopy department of Tu Du Hospital from Jan 2016 to Dec 2016.

Results: The rate of recurrent ectopic pregnancy was 9.37%. Among those, the second, third and fourth repeat ectopic pregnancy rates were 87.11%, 11.32% and 1.57%. There were 115 patients (36.16%) had recurrent ectopic pregnancy at the same side with the previous ectopic pregnancy. The rate of spontaneous catagenesis was 28.3%, the surgical treatment rate was 50.63% (95.03% by laparoscopy). The rate of medical treatment with MTX was 27.99% with the successful rate of 75.28%. Regarding medical treatment group, patients with high level βhCG before treatment > 5,000 mIU/ml was 18.56 times of failurehigherthan thoseof βhCG < 1,000 mIU/ml. The failure rate of the patients hadthe sign of pain massbeside uterus was 5.98 times higher than those who did not (p < 0.05).

Conclusions: The rate of recurrent ectopic pregnancy was 9.37%. Clinical and subclinical symptoms of recurrent ectopic pregnancy were similar with ectopic pregnancy. MTX chemotherapy was an effective treatment for recurrent ectopic pregnancy with the successful rate of 75.28%. Two factors associated with MTX treatment result was βhCG level before treatment and the sign of pain mass beside uterus

Key words: Recurrent ectopic pregnancy, ectopic pregnancy, pharmacological treatment with MTX.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF