Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TỈ LỆ THAI NGOÀI TỬ CUNG THOÁI TRIỂN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Phương Thảo*, Bùi Chí Thương**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Theo dõi thoái triển tự nhiên của thai ngoài tử cung là một phương pháp điều trị an toàn trên một số bệnh nhân chọn lọc. Việc xác định các tiêu chuẩn chọn lựa cũng như các yếu tố liên quan đến sự thoái triển thành công sẽ giúp ích cho các nhà lâm sàng trong việc tư vấn bệnh nhân chọn lựa phương pháp điều trị, giúp bệnh nhân yên tâm theo dõi theo dõi, giảm thời gian điều trị nội trú, giảm chi phí nằm viện và không phải chịu tác dụng phụ của thuốc cũng như phẫu thuật.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thai ngoài tử cung thoái triển thành công tại bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan đến sự thoái triển thành công của thai ngoài tử cung.

Đối tượng: Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc tiến cứu những bệnh nhân được chẩn đoán thai ngoài tử cung thoái triển nhập khoa nội soi bệnh viện Từ Dũ và được điều trị theo dõi cho đến khi βhCG < 5 mUI/ml từ tháng 10/2016 đến 4/2017.

Kết quả: Tỉ lệ thai ngoài tử cung thoái triển thành công là 92,7% (KTC 95%: 0,90 – 0,95). Nồng độ βhCG ban đầu có liên quan đến kết cục theo dõi thoái triển: nồng độ βhCG < 175 mIU/ml có tỷ lệ thành công gấp 4 lần nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG > 1500 mIU/ml (OR = 4,03, KTC 95%: 1,05-15,5), nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG trong khoảng 175 – 1500 mIU/ml có tỷ lệ thành công cao gấp 2 lần nhóm có nồng độ βhCG > 1500 mIU/ml (OR = 2,0, KTC 95%: 1,86-4,63), thời gian βhCG trở về âm tính trung vị là 18 ngày (TPV, 11 – 25 ngày) và thời gian này có sự tương quan thuận với nồng độ βhCG ban đầu và tương quan nghịch với mức giảm βhCG. Trong khi đó tuổi bệnh nhân và kích thước khối thai trên siêu âm không có mối liên quan với thời gian theo dõi.

Kết luận: Tỉ lệ thai ngoài tử cung thoái triển thành công là 92,7% và tỉ lệ này càng cao nếu nồng độ βhCG ban đầu thấp. Bệnh nhân được theo dõi thoái triển có thể được tư vấn thời gian theo dõi < 3 tuần và thời gian này tùy thuộc vào nồng độ βhCG ban đầu.

Từ khoá: thai ngoài tử cung thoái triển.

ABSTRACT :

Background: A subset of women with a tubal ectopic pregnancy can be safe managed expectantly. Identification of selection criteria and parameters related to successful expectant management would help clinicians in counseling patients to choose treatment options, to ensure them for following-up, to reduce the length and the cost of hospitalization and to avoid side effects of drugs and surgery.

Objectives: To evaluate the success rate of expectant management of ectopic pregnancy at Tu Du Hospital – HCM city and other parameters involved.

Methods: This was a cohort including women who were diagnosed with a spontaneous resolution tubal ectopic pregnancy, admitted to the Laparoscopic Department of Tu Du hospital and expectantly managed until βhCG < 5 mUI/ml from October 2016 to April 2017.

Results: The success rate of expectant management was 92,7% (CI 95%: 0,90 – 0,95). The initial serum β-hCG is associated with the out come spontaneous resolution. Particularly, the success rate in the subgroup with serum β-hCG < 175 mIU/ml was four times higher than the subgroup with serum βhCG > 1500 mIU/ml (OR = 4,03, CI 95%: 1,05-15,5), and two times higher than the subgroup with serum βhCG > 1500 mIU/ml (OR = 2,0, CI 95%: 1,86-4,63). In the successful subgroup, the median interval from maximum serum β-hCG concentration to resolution was 18.0 days (IQR 11.0–25.0), positively correlated with the initial serum β-hCG and negatively correlated with the rate of decline of β-hCG. Women’s age and size of ectopic pregnancy did not have significant effects on the length of follow up.

Conclusion: The success rate of expectant management was 92,7% and the lower initial β-hCG, the higher success rate. Women undergoing expectant management of ectopic pregnancy can be informed that the likely length of follow is under 3 weeks and that is positively correlates with initial β-hCG level at the time of diagnosis.

Keywords: expectant management, ectopic pregnancy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF