Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
BỊ BẮT NẠT TRỰC TUYẾN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨC HUỆ, TỈNH LONG AN NĂM 2017

Nguyễn Thanh Thoảng*, Mai Thị Thanh Thúy*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bài viết đề cập đến bị bắt nạt trực tuyến và các yếu tố liên quan ở học sinh trường THPT Đức Huệ, tỉnh Long An năm 2017.

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp những con số cụ thể về tình trạng bắt nạt trực tuyến cho nhà trường, gia đình, cũng như địa phương. Từ đó đưa ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn trên đối tượng gồm 327 học sinh trường THPT Đức Huệ của 3 khối 10,11,12 ( gồm 204 học sinh nữ, 123 học sinh nam).

Kết quả: Số học sinh bị bắt nạt trực tuyến là 133 học sinh (chiếm 40,7%), trong đó thỉnh thoảng bị bắt nạt bởi ít nhất 1 hành vi là 34,9%, thường xuyên bị bắt nạt bởi ít nhất 1 hành vi là 5,8% và có 57,1 % học sinh bị bắt nạt trực tuyến có ảnh hưởng đến tâm lý. Hầu hết học sinh cho rằng những người có hành vi bắt nạt trực tuyến mình là những người lạ (chiếm 42,9%).

Kết luận: Có 40,7% học sinh bị bắt nạt trực tuyến trên tổng số học sinh tham gia nghiên cứu. Trong đó tỷ lệ đoán thủ phạm gây ra là người lạ chiếm tỷ lệ cao nhất. Hậu quả từ bắt nạt trực tuyến rất nhiều, nhưng trong nghiên cứu này ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân được tìm thấy có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt những học sinh thường xuyên bị người thân trong gia đình la mắng đánh đập sẽ bị bắt nạt trực tuyến nhiều hơn các nhóm học sinh còn lại.

Từ khóa: bắt nạt trực tuyến, bắt nạt online, bắt nạt trường học.

ABSTRACT :

Background: This article mentions with online bullying and related factors of students in Duc Hue high school, Long An province in 2017.

Objective: The study was conducted to provide specific numbers of bullying online for schools, families, and local residents. From that point forward the timely and effective solution.

Participants:Cross-sectional descriptive study used a self-administered questionaire in 327 students of Duc Hue High School in 3 classes 10,11,12 (including 204 girls and 123 boys).

Research methodology: Cross-sectional descriptive research.

Result: The number of students bullied online was 133 students (40.7%), which was occasionally bullied by at least one behavior was 34.9%, often bullied by at least one behavior was 5.8% and 57.1% of students were subjected to online bullying psychologically. Most of the students thought that people with bullying online were strangers (42.9%).

Conclusion: 40.7% of students were bullied online by the total number of students enrolled in the study. In this case, the ratio of the suspects to the strikers is the highest. Consequences from online bullying are numerous, but in this study the psychological effects of the victim were found to be statistically significant. In particular, students who are frequently beaten by their family members will be bullied more online than the rest of the group.

Keywords: cyberbullying, bullying online, bullying school.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF