Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TRẦM CẢM, LO ÂU, STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ THAY THẾ CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE

Nguyễn Thị Linh Huệ*, Phạm Phương Thảo**, Lê Minh Thuận***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trầm cảm, lo âu, stress là các rối loạn tâm thần thường gặp. Trầm cảm, lo âu, stress có liên quan đến nhiều loại bệnh tật và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Các y văn cho thấy rối loạn trầm cảm, lo âu, stress chiếm tỷ lệ cao ở những người đang điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone, tuy nhiên các yếu tố liên quan vẫn chưa được mô tả đầy đủ.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ rối loạn trầm cảm, lo âu, stress và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đang điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong giai đoạn duy trì tại cơ sở điều trị Methadone quận 4 TP.HCM năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 241 bệnh nhân đang điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong giai đoạn duy trì.

Kết quả: Bệnh nhân có rối loạn trầm cảm, lo âu và stress lần lượt là 22%, 22%, 14,1%. Bệnh nhân bị cả ba rối loạn là 7,5%. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm gồm: việc làm, tình trạng hôn nhân, kinh tế, tình trạng nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV, lao, viêm gan siêu vi C, nhận thức điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình. Các yếu tố liên quan đến lo âu gồm: Việc làm, hôn nhân, kinh tế, tình trạng nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV, lao, nhận thức điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình. Các yếu tố liên quan đến stress gồm: tình trạng nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV, nhận thức điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Kết luận: Trầm cảm: những bệnh nhân đang điều trị Methadone bị thất nghiệp/về hưu, sống độc thân/ly hôn, kinh tế dưới mức trung bình, không có sự quan tâm hỗ trợ từ gia đình, nhận thức điều trị nghiện khó và dễ tái nghiện, nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV, mắc bệnh lao, bệnh viêm gan siêu vi C có tỉ lệ trầm cảm cao hơn những bệnh nhân không có các đặc tính này. Lo âu: những bệnh nhân đang điều trị Methadone bị thất nghiệp/về hưu, sống độc thân/ly hôn, kinh tế dưới mức trung bình, không có sự quan tâm hỗ trợ từ gia đình, nhận thức điều trị nghiện khó và dễ tái nghiện, nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV, mắc bệnh lao có tỉ lệ lo âu cao hơn những bệnh nhân không có các đặc tính này. Stress: những bệnh nhân đang điều trị Methadone nhận thức điều trị nghiện khó và dễ tái nghiện, nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị ARV có tỉ lệ stress cao hơn những bệnh nhân nhận thức điều trị nghiện bình thường, không bị nhiễm HIV/AIDS.

Từ khóa: Trầm cảm, lo âu, stress, DASS-21.

ABSTRACT :

Introduction: Depression, anxiety, stress  are common mental disorders. Depression, anxiety, stress  are  associated with various  diseases. Without  being adequately treated, depression, anxiety, stress can result in suicide.  Literature showed that the prevalence of depression, anxiey, stress were high in drug users receiving methadone maintenance treatment; however, factors associated with depression, anxiety, stress have not been investigated.

Objectives: To identify prevalence of depression, anxiety, stress and its associated factors in drug users receiving methadone maintenance treatment.

Methods: A cross-sectional study was conducted in 241 drug users receiving methadone maintenance treament users in the Center for Preventve Medicine in District 4.

Results: The prevalence of depression, anxiety, stress in drug users receiving methadone maintenance treatment was 22%, 22% and 14%, respectively. Marital status, personal income, HIV/AIDS, ARV treatment, tuberculosis, Hepatitis C, support from the family, awareness of treatment were associated with depression. Marital status, personal income, HIV/AIDS and ARV treatment, tuberculosis, support from the family, awareness of treatment wereassociated with anxiety and HIV/AIDS, ARV treatment, awareness of treatment were associated with stress.

Conclusion: Depression: Findings showed that those who are unemployed/ retired, single/ divorced, low income, without family support, cognitive drug treatment is difficult and easy to relapse, HIV/ AIDS and ARV treatment, tuberculosis, hepatitis were more likely to have depression. Anxiety: Patients on methadone treatment who are unemployed/ retired, single/ divorced, low income, without family support, cognitive drug treatment is difficult and easy to relapse, HIV/ AIDS and ARV treatment, tuberculosis have higher rates of anxiety than patients without these characteristics. Stress: Findings showed that those who are cognitive drug treatment is difficult and easy to relapse, HIV / AIDS and ARV treatment were more likely to have stress.

 Keywords: Depression, anxiety, stress, DASS-21.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF