Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ THAY THẾ CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE: MÔ TẢ TẠI MỘT THỜI ĐIỂM

Ngô Lê Quế Trâm*, Lê Huy Thành**, Lê Minh Thuận**

TÓM TẮT :

Bối cảnh: Chất lượng giấc ngủ là sự hài lòng của một người sau khi trải qua giấc ngủ, được đánh giá qua nhiều khía cạnh như việc bắt đầu ngủ, duy trì giấc ngủ, thời gian ngủ và tình trạng sức khỏe khi thức giấc. Chất lượng giấc ngủ kém sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, sức khỏe về thể chất và tinh thần không được hồi phục. Đối với bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện, giấc ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phục hồi sức khỏe và tình trạng tái sử dụng chất.

Mục đích: Xác định tỉ lệ bệnh nhân đang điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tỉnh Long An có chất lượng giấc ngủ kém và các yếu tố liên quan.

Phương pháp: Mô tả tại một thời điểm, trên 188 bệnh nhân điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tỉnh Long An năm 2017. Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu tỉ lệ theo cụm và lấy mẫu bằng phương pháp phỏng vấn mặt đối mặt dựa vào bộ câu hỏi soạn sẵn. Chất lượng giấc ngủ, stress, trầm cảm, lo âu và mức độ nghiện thuốc lá của bệnh nhân được xác định dựa vào thang đo PSQI, DASS-21 và Fagerstrom.

Kết quả: Trong vòng 1 tháng trước thời điểm nghiên cứu, tỉ lệ bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém là 40,4% dao động trong khoảng tin cậy 95% từ 33,4% đến 47,4%. Trong mô hình hồi quy đa biến logistic cho thấy bệnh nhân có liều Methadone (>100 mg/ngày), bị lo âu và có mức độ nghiện thuốc lá vừa/nặng có nhiều khả năng có chất lượng giấc ngủ kém hơn.

Kết luận: Tỉ lệ bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém trong nghiên cứu của chúng tôi cao nhưng thấp hơn so với các nghiên cứu khác (40,4%). Từ kết quả nghiên cứu, các cơ sở điều trị Methadone cần chú trọng việc đánh giá CLGN của bệnh nhân khi bắt đầu tham gia chương trình và trong suốt quá trình điều trị.

Từ khóa:  chất lượng giấc ngủ, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

ABSTRACT :

Background: Sleep quality is the satisfaction of the patient after sleep, which is assessed through several aspects such as sleep initiation, sleep maintenance, sleep quantity, and refreshment upon awakening. Sleep quality will make people feel tired, sleepy, physically and mentally unstable. For opiate addicts, sleep greatly affects the recovery process and reuse.

Objectives: Determining the incidence of methadone maintenance treatment patient in Long An province has poor sleep quality and related factors.

Methods: A cross-sectional study, in 188 methadone maintenance treatment patient in Long An province in 2017. The study utilized clonal sampling and sampling using face-to-face interviews based on a set of questionnaires. Sleep quality, stress, depression, anxiety, and smoking dependence were determined using PSQI, DASS-21 and Fagerstrom scales.

Results: In the 1 month before the study, the percentage of patients with poor sleep quality was 40.4% (95% CI: 33.4% to 47.4%). In the multiple logistic regression model, patients with a methadone dose (>100 mg/day), anxiety, and moderate/severe cigarette smoking were more likely to have poorer sleep quality.

Conclusions: The percentage of patients with poor sleep quality in our study was high but lower than in other studies (40.4%). Based on the results of the study, methadone treatment facilities need to focus on assessing the quality of sleep of patients at the beginning of the program and throughout the course of treatment.

Key words: Sleep quality, Methadone maintenance therapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF