Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
THỰC TRẠNG TRẦM CẢM TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Lê Minh Thuận*, Trần Thị Hồng Nhiên**, Trần Quí Phương Linh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trầm cảm là một trong những vấn đề tâm lí phổ biến, ảnh hưởng đến tất cả mọi người thông qua trải nghiệm của cá nhân. Việt Nam nằm trong những nước được quan tâm về trầm cảm ở cộng đồng trong khối các nước đang phát triển, 1 trong 10 ưu tiên để đối phó với những vấn đề bất bình đẳng nghiêm trọng toàn cầu trong chăm sóc sức khỏe tâm lí.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tại một thời điểm được tiến hành tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh trên 830 sinh viên được chọn ngẫu nhiên chia làm 3 nhóm ngành: Ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật, ngành khoa học Xã hội và nhân văn, và ngành Y tế. Trầm cảm được đánh giá qua thang đo PHQ-9 và điểm ≥ 10 được dùng làm mốc gợi ý có trầm cảm. Phương pháp Baysian Models Average dùng để lựa chọn các yếu tố đưa vào phân tích đa biến xác định các yếu tố liên quan.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 23,73% sinh viên bị trầm cảm trong khoảng tin cậy 95% từ 20,9% đến 26,8%. Trầm cảm ở sinh viên liên quan tới hộ khẩu, ngành học, năm học, và kết quả học tập.Phân tích đa biến cho thấy những sinh viên có kết quả học tập thấp và là sinh viên năm 2 trở lên có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

Kết luận: Cần phát hiện sớm những sinh viên trầm cảm và cần có kế hoạch can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu trầm cảm ở sinh viên, như tham vấn tâm lí, trị liệu tâm lí.Trong đó, chú trọng các sinh viên có các đặc điểm góp phần làm tăng nguy cơ trầm cảm mà chúng tôi phát hiện được.

Từ khóa: Trầm cảm, sinh viên đại học, yếu tố liên quan

ABSTRACT :

Background: Depression is one of the most common psychological problems, affecting everyone through personal experience. Vietnam is among the countries that are most concerned about community-based depression in developing countries, one of 10 priorities for dealing with serious global inequalities in mental health care.

Objective: To estimate prevalence of depression and to identify correlates of depression among college students.

Methods: A cross sectional study was conducted at universities in Ho Chi Minh City on 830 students was randomly assigned to three groups: Natural Sciences - Engineering, Social Sciences and the humanities, and the health sector. Depression was measured by the PHQ-9 scale and a score of ≥10 was used as a marker for depression. The Baysian Models Average method is used to select the factors that are included in the multivariate analysis to determine the relevant factors.

Results: Our results show that 23.73% of students have depression in the 95% confidence interval from 20.9% to 26.8%. Depression in students is related to household registration, field of study, school year, and academic performance. Multivariate analysis indicates that students with low academic performance and 2 or more students are more likely more depressed.

Conclusions: Early diagnosis of depression should be identified and intervention plans should be planned in time to minimize depression in students, such as psychological counseling and psychotherapy, taking into account correlates of depression identified in this study.

Keywords: Depression, college students, related factors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF