Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐẾN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH NĂM 2016

Lê Trường Vĩnh Phúc*, Nguyễn Thái Hà**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là bệnh mạn tính không lây gây ra gánh nặng bệnh tật lớn, là yếu tố nguy cơ quan trọng của các bệnh tim mạch khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy có sự suy giảm về chất lượng cuộc sống (CLCS) ở bệnh nhân THA, chỉ đạt khoảng 50% - 70% so với người hoàn toàn khỏe mạnh.

Mục tiêu: Xác định điểm số CLCS trung bình và các yếu tố ảnh hưởng đến CLCS ở bệnh nhân THA đến khám bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh năm 2016

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 163 bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu năm 2016 được chẩn đoán mắc bệnh THA. Thông tin được thu thập bằng bộ câu hỏi phỏng vấn, bao gồm 02 phần: 1) thông tin cá nhân và 2) bộ công cụ đánh giá CLCS SF-36.

Kết quả: Điểm số CLCS trung bình của bệnh nhân THA đạt từ 50 đến 75 điểm tùy theo nhóm điểm, đạt thấp nhất ở nhóm Sức khỏe tổng quát, đạt cao nhất ở nhóm Sự đau đớn; có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm số chất lượng cuộc sống giữa các nhóm bệnh nhân chia theo tuổi, nhóm tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nhóm phát hiện/tái khám, mắc bệnh kèm theo,sự quan tâm đến tình trạng bệnh, chỉ số huyết áp tâm trương

Kết luận: cần quan tâm nhiều hơn đến bệnh nhân lớn tuổi, có mắc bệnh kèm theo, trình độ học vấn thấp; giáo dục sức khỏe để bệnh nhân có kiến thức và quan tâm hơn về THA; chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất của bệnh nhân

Từ khóa: chất lượng cuộc sống, tăng huyết áp, bệnh nhân ngoại trú.

ABSTRACT :

Background: Hypertension is a non-communication chronic disease (NCD) which causes big burden of disease; it’s an important risk of many cardiovascular problems. Studies has shown that hypertension decreases patient’s quality of life (QoL), at 50% - 75% compared to healthy people. 

Objectives: To identify QoL score and factors related to QoL score among hypertension patients at outpatient clinic, Ben Cau Medical Center, Tay Ninh Province, 2016.

Methods: A cross-sectional study conducted 163 hypertension patients at outpatient clinic, Ben Cau Medical Center, Tay Ninh Province in 2016. Study information were collected by face-to-face interview questionnaire,, include 02 parts: 1) personal information and 2) QoL assessment tool: SF-36 questionnaire.

Results: Mean score of QoL in patients was about 50 to 75, varied from SF-36 dimensions. QoL score was lowest at General Health dimension, highest at Pain. Significant differences about QoL score were found between subject groups divided by: age, groups of age, education level, marriage status, hypertension’s first diagnosis, diagnosed with other illness, concerns about hypertension, diastolic blood pressure index.

Conclusions: patient who is old age, has more diseases than just hypertension, low education level should be received more concerns in treatment and health care. Health education should be organized in order to give patients knowledge and awareness about hypertension. Raising patient’s physical health also should be focused.

Keywords: quality of life, hypertension, outpatient

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF