Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TỶ LỆ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT TỐT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

Nguyễn Thanh Tâm*, Trương Thị Thùy Dung**, Trần Thiện Thuần**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đái tháo đường (ĐTĐ) là 1 trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Năm 2012, tại Việt Nam có khoảng ít nhất 2 triệu người ĐTĐ mặc dù 60% trong số đó vẫn chưa được chẩn đoán và không biết mình bị bệnh. Theo ADA việc kiểm soát HbA1c<7% được chứng minh làm giảm biến chứng mạch máu nhỏ (thận, võng mạch, thần kinh) và nguy cơ tử vong. Do đó việc chẩn đoán, điều trị sớm nhằm kiểm soát tốt đường huyết sẽ làm giảm đáng kể các biến chứng của ĐTĐ.

            Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ type 2 đạt mục tiêu kiểm soát tốt đường huyết (HbA1c<7%) và các yếu tố liên quan tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2017.

            Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại bệnh viện quận Thủ Đức với sự tham gia của 175 bệnh nhân ĐTĐ type 2 đến khám có chỉ định xét nghiệm HbA1c. Bệnh nhân được lấy máu và sau đó phỏng vấn trực tiếp với bộ câu hỏi soạn sẵn gồm 3 phần: đặc tính nền, tuân thủ sử dụng thuốc, chỉ số nhân trắc, HbA1c và thuốc hạ đường huyết. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ đạt mục tiêu kiểm soát tốt đường huyết khi kết quả xét nghiệm HbA1c <7%.

            Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu kiểm soát tốt đường huyết là 21,8%. Những bệnh nhân cấp I sẽ khó đạt mục kiểm soát đường huyết hơn những bệnh nhân cấp II 20% (PR=0,23 KTC 95% 0,05-0,97)

Những bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo sẽ khó đạt mục tiêu soát đường huyết hơn những bệnh nhân không có cao huyết áp 45%. Những bệnh nhân tuân thủ tốt việc sử dụng thuốc sẽ dễ đạt mục tiêu điều trị hơn 1,8 lần so với những bệnh nhân không tuân thủ tốt (PR=1,8 KTC 95% 1,02-3,19).

            Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu kiểm soát tốt đường huyết còn thấp, cần thay đổi các biện pháp sử dụng thuốc giúp nâng cao tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát tốt đường huyết.

            Từ khóa: Đái tháo đường, kiểm soát đường huyết, HbA1c.

ABSTRACT :

Background: Diabetes is one of the four leading causes of death in the world. In 2012, in Vietnam there are at least 2 million people with diabetes, although 60% of them have not been diagnosed and do not know they are sick. According to the ADA, <7% HbA1c control has been shown to reduce small vessel complications (kidney, retina, and nerves) and the risk of death. Therefore the diagnosis, early treatment to control blood sugar well will significantly reduce the complications of diabetes.

Objectives: To determine the proportion of people with type 2 diabetes who achieve good glycemic control (HbA1c <7%) and related factors at the Thu Duc District Hospital in 2017.

   Participant and Method: A cross-sectional descriptive study was conducted at the Thu Duc District Hospital with the participation of 175 type 2 diabetic patients who were referred for an HbA1c test. Patients were interviewed directly with the questions prepared 3 parts: the background characteristics, adhere to medication, anthropometric indicators, HbA1c and hypoglycemic drugs.

Results: The proportion of patients achieving good glycemic control was 21.8%. Patients with grade I diabetes are more likely to achieve glycemic control than those with grade 20 (PR = 0.23, 95%, 0.05 to 0.97). Patients with hypertension may have difficulty achieving their glycemic control goals than those without hypertension (45%). Patients who adhere to good drug use will achieve treatment goals that are 1.8 times better for non-compliant patients (RR = 1.8, 95% CI 1.02-3.19).

Conclusion: The proportion of patients achieving good control of blood sugar is low, need to change drug use measures to help increase the rate of patients with good glycemic control.

Keywords: Diabetes, glycemic control, HbA1c.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF