Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
THỰC TRẠNG TỰ ĐIỀU TRỊ THUỐC TÂN DƯỢC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Trương Thị Lê Huyền*, Hoàng Đình Đông**, Nguyễn Thị Ngọc Diễm***

TÓM TẮT :

Mở Đầu: Ngày nay, thực hành tự điều trị thuốc tân dược ngày càng được quan tâm bởi vì các nhóm thuốc bắt buộc kê đơn như kháng sinh, kháng viêm non-steroid, thuốc ngủ được bán ngày càng nhiều mà không tham khảo ý kiến bác sĩ, y sĩ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định thực trạng tự điều trị thuốc tân dược và các yếu tố liên quan đến thực hành tự điều trị thuốc tân dược.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tự điều trị thuốc tân dược và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tự điều trị thuốc tân dược.

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn, thực hiện phỏng vấn mặt đối mặt kết hợp với quan sát và mô tả thuốc tân dược tự điều trị trong vòng 6 tháng trước thời điểm khảo sát của 291 người dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được chọn vào nghiên cứu một cách ngẫu nhiên hệ thống.

Kết quả: Có đến 65,8% đối tượng tham gia tự điều trị thuốc tân dược và có đến 90% thuốc tân dược được tự sử dụng hoàn toàn không có nhãn. Trong đó kháng sinh và kháng viêm non-steroid chiếm tỷ lệ lần lượt là 47,6% và 35,3%. Các triệu chứng mà người dân tự điều trị là đau đầu (37,5%), cảm cúm (33,1%), ho khan (27,5%), sốt (20%), đau họng (19,4%), đau dạ dày (13,1%) và các triệu chứng khác (đau cơ, trật chân, chóng mặt, ngứa, mỏi tay chân) chiếm 45,4%. Có đến 88,2% đối tượng tự điều trị thuốc vì nghĩ bệnh nhẹ, 48,8% vì sự tiện lợi và 16,9% tin tưởng nhân viên nhà thuốc. Nữ (PR = 1,5, KTC 95% 1,2 – 1,8, p <0,001), thu nhập bình quân đầu người trong 12 tháng cao hơn (PR = 0,98, KTC 95% 0,97 - 0,99, p=0,029) và bệnh mạn tính kèm theo (PR= 1,3, KTC 95% 1,1 - 1,6, p = 0,041) có mối liên quan đáng kể với tỷ lệ tự điều trị. Không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi, tôn giáo, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số thành viên trong gia đình, tỷ lệ sở hữu bảo hiểm y tế, tần suất sử dụng bảo hiểm y tế, khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế gần nhất và số lượng bệnh mạn tính kèm theo với tỷ lệ tự điều trị thuốc tân dược ở người dân.

Kết luận: Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy là hơn 65% cư dân tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có nguy cơ lạm dụng thuốc tân dược (90% thuốc hoàn toàn không có nhãn) và đặc biệt tình trạng kháng kháng sinh.

Từ khóa:  tự điều trị, tự sử dụng thuốc, lạm dụng thuốc.

ABSTRACT :

Background: Nowadays, self -medication is more and more noticeable issue because prescription drugs such as antibiotics, non-steroid anti-inflammatory drugs and narcotic drugs are sold without doctor’s advice. The purpose of this study was to estimate the prevalence of self-medication and risk factors.

Aims: To estimate the rate of self-medication and determine factors associated with self-medication.

Objectives – Methodology: This was a cross-sectional study using a structural questionnaire, face-to-face interview and description of drugs used in 6 recent month period. A total of 291 adult residents in Binh Phuc commune, Thang Binh district, Quang Nam province was from a systematic random sample.

Results: The prevalence of self -medication was 65.8% and more than 90.0% drugs were bought without any label. Antibiotics and non-steroidal anti- inflammatory drugs accounted for 47.6% and 35.3%, respectively. Common symptoms to self-medication are headache (37.5%), flu (13.1%), dry cough (27.5%), fever (20.0%), sore throat (19.4%), and stomachache (13.1%) and other symptoms (muscle ache, dizziness, itching, tiredness) accounted for 45.4%. The main reasons for the self-medication are mild disease (88.2%), convenience (44.8%) and believing in pharmacy staff (16.9%). The respondents, who were female (PR = 1.5, 95% CI 1.2 - 1.8, p <0.001), had higher per capita income for 12 months (PR = 0.98, 95% CI 0.97 – 0.99, p=0.029) or chronic disease (PR = 1.3, 95% CI 1.1- 1.6, p <0.041), had significantly related with self-medication. There was no significant difference between group of age, religion, education level, marital status, family members, rate of insurance ownership, frequency of using health insurance service, distance from home to a nearest health facility and number of chronic diseases with self-medication.

Conclusion: The results in this study indicate that more than 65% of residents in Binh Phuc Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province are at risk of misusing drugs (90% drugs with no label) and especially of antibiotic resistance.

Keywords: self -medication, over –the-counter drugs, drug misuse.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF