Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRUNG THẤT TỪ ĐƯỜNG CỔ TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT CÁC KHỐI U VÀ HẠCH VÙNG TRUNG THẤT

Ngô Quốc Hưng*, Trần Quyết Tiến**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nội soi trung thất đã được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán các khối u, hạch vùng trung thất. Chúng tôi tiến hành đánh giá vai trò của nội soi trung thất từ đường cổ trong chẩn đoán bản chất các khối u, hạch trung thất tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang. Tất cả các bệnh nhân nhập viện Chợ Rẫy từ 9/2010 đến 2/2015 tại khoa Ngoại Lồng Ngực và được nội soi trung thất từ đường cổ làm chẩn đoán bản chất các khối u, hạch vùng trung thất.

Kết quả: Từ 9/2010 đến 2/2015, chúng tôi ghi nhận 81 trường hợp được nội soi trung thất từ đường cổ làm chẩn đoán. Tỉ lệ Nam: Nữ = 2,5 độ tuổi trung bình 41,1 ± 17,6. Trong đó, 46 ca là u trung thất, 20 ca là hạch trung thất trên bệnh nhân u phổi và 15 ca hạch trung thất đơn thuần. Chúng tôi ghi nhận độ nhạy của nội soi trung thất là 98,7%, độ đặc hiệu 100%, giá trị tiên đoán âm 66,8%, độ chính xác 97,5%. Tỉ lệ thất bại trong nội soi trung thất là 3,7% có 1 trường hợp biến chứng và không có trường hợp nào tử vong.

Kết luận: Nội soi trung thất từ đường cổ có giá trị chẩn đoán cao, độ nhạy và độ đặc hiệu trên 95%, an toàn và ít có biến chứng.

Từ khóa: Nội soi trung thất đường cổ, khối u trung thất, khối u lympho trung thất.

ABSTRACT :

Introduction: Cervical mediastinoscopy is the “gold standard” in the diagnosis of the mass mediastinal. We investigated the role of cervical mediastinoscopy in the diagnosis of the tumor or lymphoma mediastinal in Cho Ray Hospital.

Method: Retrospective cross-over. All the patients hospitalized Cho Ray hospital from 9/2010 to 2/2015 at Thoracic Dept and have performed cervical mediastinoscopy for diagnosis the mass or lymphoma mediastinal.

Result: In over 4 years, we collected 81 patients. The gender ratio Male: female was 2.5, mean age was 41.1 ± 17.6 In that, 46 cases were mediastinal tumor, 20 cases were lymphoma mediastinal in the lung tumor and 16 cases were unknown lymphoma mediastinal. We found the sensitive was 98.7% the specified was 100%, the predict negative was 66.8%, the accuracy was 97.5% The fail of cervical mediastinoscopy was 3.7% we have 1 case of complication and no have case of death.

Conclusion: Cervical mediastinoscopy have the sensitive, the specified over 95% in the diagnosis of the mass and lymphoma mediastinal. This method was save and low of complication.

Key word: cervical mediastinoscopy, mediastinal tumor, lymphoma mediastinal.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF