Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG ROBOT TRONG PHẪU THUẬT BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Thái Minh Sâm*,**, Châu Quý Thuận**, Thái Kinh Luân*,**, Quách Đô La**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi báo cáo kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi robot trong điều trị bệnh lý đường tiết niệu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp (TH), tất cả các TH phẫu thuật nội soi robot trong điều trị bệnh lý đường tiết niệu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian trong tháng 10/2017. Chúng tôi sử dụng hệ thống Robot Da Vinci thế hệ SiTM có 4 cánh tay. Các biến số ghi nhận gồm: tuổi, giới, chẩn đoán, phương pháp phẫu thuật, thời gian phẫu thuật, lượng máu mất, thời gian hậu phẫu, biến chứng.

Kết quả: Nghiên cứu có 3 TH, trong đó 02 cắt tuyến tiền liệt tận gốc, 01 TH cắt bướu bảo tồn thận. Trường hợp 1: nam, 58 tuổi, chn đoán ung thư tuyến tin lit cT3aN0M0 - Nguy cơ rt cao (NCCN). Phu thut ni soi ct tuyến tin lit tn gc vi h tr Robot, thời gian mổ 330 phút, lượng máu mất 200ml, thời gian hậu phẫu 07 ngày, không có biến chứng trong và sau mổ. Trường hợp 2: nam, 67 tuổi, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt cT2bN0M0 - Nguy cơ trung bình (NCCN). Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc với hỗ trợ Robot. Thời gian mổ 270 phút, lượng máu mất 500ml, thời gian hậu phẫu 07 ngày, không có biến chứng trong và sau mổ. Trường hợp 3: nam, 40 tuổi, chẩn đoán bướu thận phải cT1aN0M0. Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận với hỗ trợ Robot. Thời gian mổ 240 phút, lượng máu mất 200mL, thời gian hậu phẫu 05 ngày, không có biến chứng trong và sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot trong điều trị bệnh lý đường tiết niệu tại Bệnh viện Chợ Rẫy bước đầu cho kết quả khả quan, an toàn.

Từ khoá: phẫu thuật nội soi, phẫu thuật Robot, tiết niệu

ABSTRACT :

Objective: We present initial result of robotic-assisted laparoscopic surgery in urology at Cho Ray hospital.

Materials and Methods: A case series study, all case of robotic-assisted laparoscopic surgery in urology at Cho Ray Hospital in 10/2017. We use the da Vinci surgical System SitM with 4 arms. Analyzing age, sex, diagnosis, management, operative time, blood loss, the postoperative hospital stay, intra- or post-operative complication.

Results: there are 3 cases, including 02 radical prostatectomies and 01 partial nephrectomy. Case 1: A 58 -year-old male patient, diagnosis with prostate cancer cT3aN0M0 very high risk (NCCN), operative time 330 minutes, blood loss 200ml, the postoperative hospital stay 7 days, no intra- or post- operative complication. Case 2: A 67 -year-old male patient, diagnosis with prostate cancer cT2bN0M0 high risk (NCCN), operative time 270 minutes, blood loss 500ml, the postoperative hospital stay 7 days, no intra- or post- operative complication. Case 3: A 40 -year-old male patient, diagnosis with renal cT3aN0M0 very high risk (NCCN), operative time 240 minutes, blood loss 200ml, the postoperative hospital stay 5 days, no intra- or post- operative complication.

Conclusions: Robotic-assisted laparoscopic surgery in urology at Cho Ray hospital has initial satisfactory, safe result.

Keywords: laparoscopy, Robotic-assisted laparoscopic surgery, urology

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF