Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TÌNH HÌNH THIẾU VITAMIN D Ở BỆNH NHÂN SUY TIM

Trần Đại Cường*, Châu Ngọc Hoa*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trên hệ tim mạch, nhiều nghiên cứu đã cho thấy ảnh hưởng của vitamin D. Thế giới ghi nhận tỉ lệ thiếu vitamin D trên bệnh nhân suy tim lên đến 80 – 95%. Trong khi đó, chưa có số liệu về tình hình thiếu vitamin D ở bệnh nhân suy tim tại Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát tình hình thiếu vitamin D và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy tim nhập viện

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện trên 130 bệnh nhân (65 bệnh nhân suy tim và 65 bệnh nhân không suy tim) tại khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017. Xét nghiệm 25-hydrobxycholecalciferol được đo bằng phương pháp miễn dịch quang hoá tại khoa Sinh hoá – Bệnh viện Chợ Rẫy. Đánh giá thiếu vitamin D khi nồng độ 25-hydroxycholecalciferol < 75 nmol/L.

Kết quả: Tỉ lệ thiếu vitamin D ở nhóm suy tim là 56,9%. Mức độ thiếu vitamin D từ nhẹ, trung bình đến nặng lần lượt là 54,1%, 40,5% và 5,4%. Không ghi nhận sự khác biệt giữa tỉ lệ thiếu vitamin D, mức độ thiếu vitamin D cũng như nồng độ vitamin D giữa nhóm suy tim và không suy tim. Không ghi nhận sự liên quan giữa vitamin D với các chỉ số chức năng tim bao gồm phân suất tống máu thất trái, BNP và phân độ NYHA. Có sự khác biệt giữa nồng độ PTH ở nhóm bệnh nhân suy tim và không suy tim cũng như nhóm suy tim thiếu và không thiếu vitamin D, p < 0,05.

Kết luận: Tỉ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân suy tim là 56,9%. Không ghi nhận liên quan giữa vitamin D và các chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân suy tim.

Từ khoá: vitamin D, thiếu vitamin D, suy tim

ABSTRACT :

Background: Several studies have shown that vitamin D plays a role in cardiovascular diseases. Around the world, the prevalence of vitamin D deficiency in patients with heart failure is approximately 80 – 95%. There is no data about vitamin D deficiency in patients with heart failure in Vietnam.

Objectives: The aim of this study was to investigate vitamin D deficiency, the relationship between vitamin D and cardiac function in inpatients with heart failure.

Methods: The study was designed as a cross – sectional investigation, in which 130 patients (65 patients with heart failure, 65 patients without heart failure) were admitted to the Department of Cardiology, Cho Ray Hospital from July 2016 to April 2017. The serum 25-hydroxycholecalciferol measurement was carried out in the Cho Ray Hospital‘s Department of Biochemistry by the chemiluminescent immunoassay method. Vitamin D status was classified as deficiency when 25-hydroxycholecalciferol level was below 75 nmol/L.

Results: The prevalence of vitamin D deficiency in patients with heart failure was 56.9%. Mild, moderate, severe vitamin D deficiencies were 54.1%, 40.5% and 5.4%, respectively. There was no significant difference between patients with heart failure group and patients without heart failure group in the prevalence, the severity of vitamin D deficiency, serum vitamin D concentration. No relationship between vitamin D and cardiac function, including EF, BNP, NYHA classification was recorded. However, difference in PTH level between patients with heart failure group and patients without heart failure group was found, this was also recognized among heart failure patients with or without vitamin D deficiency.

Conclusions: The prevalence of vitamin D deficiency in patients with heart failure was 56.9%. There was no relationship between vitamin D and cardiac function in patients with heart failure.

Key words: vitamin D, vitamin D deficiency, heart failure

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF