Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN CỦA TÌNH TRẠNG HẠN CHẾ CHỨC NĂNG VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nguyễn Văn Tân*, Đặng Thanh Huyền**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tình trạng chức năng là khả năng của một người có thể đảm nhiệm các công việc và hoàn thành các vai trò xã hội gắn liền với cuộc sống hàng ngày, qua phạm vi các hoạt động từ đơn giản đến phức tạp. Vấn đề hạn chế chức năng và bệnh đi kèm phổ biến ở người cao tuổi và làm tăng nguy cơ tái nhập viện, tử vong.

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa tình trạng giảm chức năng, các bệnh đi kèm với các yếu tố nguy cơ như: tử vong nội viện, tử vong ngắn hạn, tái nhập viện của bênh nhân cao tuổi suy tim mạn.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc.

Kết quả: Qua 180 bệnh nhân có tỷ lệ hạn chế ADL chiếm 26,7% và hạn chế IADL 85%. Nghiên cứu tìm thấy sự khác biệt liên quan giữa tình trạng tái nhập viện, tử vong nội viện càng tăng khi mức độ hạn chế ADL, IADL càng tăng. Tất cả những bệnh nhân tử vong ngắn hạn đều có hạn chế IADL. Trong những bệnh nhân nghiên cứu có hạn chế ADL, tỷ lệ tử vong nội viện ở những bệnh nhân có bệnh thận mạn ở giai đoạn 4,5 cao hơn 1,76 lần so với nhóm khác (PR=1,76; KTC 95%: 1,06 – 2,91) với p =0,027. Trong những bệnh nhân hạn chế IADL, có sự khác biệt tỷ lệ tái nhập viện ở những bệnh nhân có bệnh thận mạn có thể cao hơn 2,29 lần so với những bệnh nhân không có bệnh thận mạn (PR =2,29; KTC 95%: 1,28 – 4,08) với p =0,004. Tỷ lệ tái nhập viện ở những bệnh nhân bị thiếu máu cao hơn 1,28 lần (PR =1,28; KTC 95%: 1,05 – 1,56) so với nhóm không bị thiếu máu (p = 0,019).

Kết luận: Trên người cao tuổi bị suy tim mạn thì có sự khác biệt liên quan giữa mức độ hạn chế chức năng với nguy cơ tái nhập viện, tử vong nội viện.

Từ khóa: Hoạt động cơ bản hàng ngày (ADL), hoạt động sinh hoạt hàng ngày (IADL), người cao tuổi (NCT)

ABSTRACT

ABSTRACT :

Background: Functional is the ability of a person to undertake tasks and fulfill the social roles associated with everyday life, across a range of activities ranging from simple to complex. Functional impairment and associated disease are common in the elderly and contribute to the elevated mortality and hospitalization rates.

Objectives: Determine the relationship between functional impairment and diseases associated with risk factors such as intra-hospital mortality, short-term mortality, re-admission of patients with chronic heart failure.

Methods: prospective, observational study.

Results: Over 180 patients in the study had ADL impairment rate of 26.7% and 85% having IADLs impairment. The study found that the differences between re-admission and intra-hospital mortality were increased as ADL and IADL levels increased. All patients with short-term mortality have IADL impairment. In patients with ADL impairment, in-hospital mortality in patients with chronic kidney disease in stage 4.5 was 1.76 times higher than in the other groups (PR=1.76; KTC 95%: 1.06 – 2.91) with p =0.027. In patients with IADL impairment, there was a difference in re-admission rate in patients with chronic kidney disease that was 2.29 times higher than in patients without chronic kidney disease (PR=2.29; KTC 95%: 1.28 – 4.08)with p =0.004. And the rate of re-admission in patients with chronic anemia is 1.28 times higher than that of the non-anemic group (PR=1.28; KTC 95%: 1.05 – 1.56) with p =0.019.

Conclusion: In elderly patients with chronic heart failure, there was a difference between the level of functional impairment with the risk of re-admission, intra-hospital mortality.

Key words: Basic activity of daily living (ADL), instrument activity of daily living (IADL), the elderly patient


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF