Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TỶ LỆ HẠN CHẾ CHỨC NĂNG VÀ BỆNH ĐI KÈM TRÊNNGƯỜI CAO TUỔI SUY TIM MẠN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nguyễn Văn Tân*, Nguyễn Thanh Vy*, Đặng Thanh Huyền**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tình trạng chức năng là khả năng của một người có thể đảm nhiệm các công việc và hoàn thành các vai trò xã hội gắn liền với cuộc sống hàng ngày, qua phạm vi các hoạt động từ đơn giản đến phức tạp. Đo lường tình trạng chức năng được sử dụng với nhiều mục đích được các bác sĩ áp dụng những công cụ này để thiết lập cơ sở đánh giá, theo dõi điều trị, hay cho mục đích chẩn đoán. Cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu tình trạng chức năng ở người cao tuổi suy tim mạn tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ hạn chế chức năng (ADL, IADL) và tỷ lệ bệnh đi kèm trên bệnh nhân cao tuổi được chẩn đoán suy tim mạn.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Qua 180 bệnh nhân trong nghiên cứu có tỷ lệ hạn chế ADL chiếm 26,7% và hạn chế IADL chiếm 85%. Trong các hoạt động ADL, hoạt động bị hạn chế nhiều nhất là tắm rửa chiếm 21,1%. Bên cạnh đó, hoạt động ít bị hạn chế nhất là tiêu tiểu tự chủ chiếm 2,8%.Tỷ lệ bệnh nhân bị hạn chế ADL ở mức trung bình cao nhất chiếm 10,0%. Đa số bệnh nhân tham gia nghiên cứu bị hạn chế khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày chiếm tỷ lệ 73,9%, mất chức năng IADL chiếm tỷ lệ 11,1%. Tỷ lệ hạn chế IADL hay gặp là đi mua sắm chiếm 83,3% kế đến chuẩn bị bửa ăn chiếm 81,7%. Trong các bệnh đi kèm thì đáng chú ý có gần 90% bệnh nhân có tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là bệnh mạch vành với 78,3%, thiếu máu mạn với 67,2%. Đa số bệnh nhân có từ 3–4 bệnh kèm theo chiếm tỷ lệ cao nhất với 58,8%.

Kết luận: Hạn chế chức năng và các bệnh kèm theo từ 3 bệnh trở lên chiếm tỷ lệ khá cao ở NCT suy tim mạn. Do đó, cần phải có những chương trình giáo dục sức khỏe cũng như chương trình can thiệp trong tương lai.

Từ khóa: Hoạt động cơ bản hàng ngày (ADL), hoạt động sinh hoạt hàng ngày (IADL), người cao tuổi (NCT)

ABSTRACT :

Background: Functional is the ability of a person to undertake tasks and fulfill the social roles associated with everyday life, across a range of activities ranging from simple to complex. Functional status measurements were used for a variety of purposes by physicians applying these tools to establish the basis for assessment, follow-up, or for diagnostic purposes. Up to now, there have been no studies of functional status in elderly people with chronic heart failure in Vietnam.

Objectives: To determine functional restriction rate (ADL, IADL) and incidence of associated disease in elderly patients with chronic heart failure.

Methods: cross-sectional descriptive study.

Results: Over 180 patients in the study had ADL impairment rate of 26.7% and 85% having IADLs impaired. In ADL activities, the most impaired activity was bathing, which accounted for 21.1%. In addition, the least impaired activity was continence with 2.8%. The proportion of patients with ADL impairment at the highest level was 10.0%. Most of the patients who participated in the study were impaired to their ability to perform daily activities accounting for 73.9%, losing IADL function at 11.1%. The most common type of IADL that is impaired is shopping accounting for 83.3%, followed by food preparation 81.7%. In the comorbidities, it is notable that nearly 90% of subjects with hypertension occupy the highest rate, followed by coronary artery disease with 78.3%, chronic anemia disease with 67.2%. The majority of patients included in the study included 3-4 patients with the highest rate of 58.8%.

Conclusion: Functional impairment and diseases associated with 3 or more diseases account for a relatively high proportion of elderly people with chronic heart failure. There is a need for health education programs as well as future intervention programs.

Key words: basic Activity of daily living (ADL), instrument activity of daily living (IADL), the elderly patient

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF