Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TĂNG LIPOPROTEIN TỒN DƯ VÀ BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 VÀ BỆNH THẬN MẠN

Nguyễn Văn Sĩ*, Kugiyama Kiyotaka**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh nhân đái tháo đường type 2 (ĐTĐ2) và bệnh thận mạn (BTM) có nguy cơ tim mạch cao. lipoprotein tồn dư gia tăng ở bệnh nhân ĐTĐ2 và BTM.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này khảo sát giá trị tiên đoán của lipoprotein tồn dư đối với các biến cố tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ2 và BTM.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bao gồm 365 bệnh nhân có đồng thời ĐTĐ2 và BTM. Nồng độ độ huyết thanh của các lipoprotein tồn dư được đo bằng phương pháp phân tách miễn dịch (RLP-C). Tất cả các bệnh nhân được theo dõi trong thời gian 45 ± 23 tháng hoặc cho đến khi xảy ra một trong các biến cố: tử vong do nguyên nhân tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đau thắt ngực không ổn định cần tái tưới máu mạch vành cấp cứu hoặc đột quỵ thiếu máu cục bộ.
Kết quả: Trong thời gian theo dõi, 59 bệnh nhân có các biến cố tim mạch. Phân tích đa biến Cox cho thấy RLP-C cao (≥ 4,3 mg / dL, giá trị trung vị) là một yếu tố nguy cơ của các biến cố tim mạch, không phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ kinh điển (HR: 1,30; 95% CI: 1,04-1,63, p = 0,02).
Kết luận: RLP-C có giá trị trong đánh giá nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch ở bệnh nhân có ĐTĐ2 và BTM.

Từkhóa: tăng lipoprotein tồn dư, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, biến cố tim mạch.

ABSTRACT :

Background: Patients having type 2 diabetes mellitus (DM) and chronic kidney disease (CKD) are at high risk of cardiovascular events. Triglyceride-rich lipoproteins levels are synergistically increased in patients with DM and CKD.

Objective: This study examined the predictive value of remnant lipoprotein levels for cardiovascular events in patients with DM and CKD.

Methods: Three hundred and sixty five patients with type 2 DM and CKD were enrolled. Serum levels of remnant lipoproteins (remnant-like lipoprotein particles cholesterol; RLP-C) were measured by an immunoseparation method. All patients were followed prospectively for a period of 45 ± 23 months or until occurrence of one of the following events: cardiac death, non-fatal myocardial infarction, unstable angina requiring unplanned coronary revascularization or ischemic stroke.

Results: During follow-up period, fifty-nine patients had cardiovascular events. Multivariate Cox analysis revealed that high levels of RLP-C (≥ 4.3 mg/dL; median value) were a significant risk factor for cardiovascular events, independent of traditional risk factors (HR: 1.30; 95% CI: 1.04-1.63;
p = 0.02).

Conclusion: RLP-C has significant predictive value of cardiovascular events in patients having DM and CKD.

Keywords: remnant lipoproteinemia, type 2 diabetes mellitus, chronic kidney disease, cardiovascular events.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF